ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ ທີ່ໂຮງແຮມທະວີສຸກ, ຄັ້ງວັນທີ 26 – 27 ມິຖຸນາ 2024

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ ທີ່ໂຮງແຮມທະວີສຸກ, ຄັ້ງວັນທີ 26 – 27 ມິຖຸນາ 2024

ບົນພື້ນຖານຜົນສໍາເລັດຂອງກອງປະຊຸມທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າ ເນື້ອໃນຝຶກອົບຮົມໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈະເປັນປະໂຫຍດຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມຢູ່ຂັ້ນກະຊວງຂອງທ່ານ ກໍຄືການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ອື່ນໆໃນວຽກງານອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມຂອງທ່ານ...