ກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ

ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ

ກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ

ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ

ລົງທະບຽນ

ເງື່ອນໄຂການລົງທະບຽນ

ຄຳຖາມທີ່ພົບເຫັນຫຼາຍ

ກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ

ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ

ກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: “ກພລ” ແມ່ນກົງຈັກຫນຶ່ງຂອງກະຊວງພາຍ ໃນ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ພັດທະນາການຈັດຕັ້ງ, ການ ກໍານົດຕໍາແຫນ່ງງານ, ລະບຽບການບໍລິຫານລັດ-ການຫັນເປັນທັນສະໄຫມ, ການພັດທະນາລະບົບການບໍລິການກົນໄກການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ, ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ-ນໍາໃຊ້ຕາປະທັບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງ ສັງຄົມ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ວຽກງານນິຕິກໍາຂອງກະຊວງພາຍໃນ ຊຶ່ງເອີ້ນລວມວ່າ ວຽກງານ ພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ

ກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ 

ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ

ກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: “ກພລ” ແມ່ນກົງຈັກຫນຶ່ງຂອງກະຊວງພາຍ ໃນ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ພັດທະນາການຈັດຕັ້ງ, ການ ກໍານົດຕໍາແຫນ່ງງານ, ລະບຽບການບໍລິຫານລັດ-ການຫັນເປັນທັນສະໄຫມ, ການພັດທະນາລະບົບການບໍລິການກົນໄກການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ, ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ-ນໍາໃຊ້ຕາປະທັບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງ ສັງຄົມ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ວຽກງານນິຕິກໍາຂອງກະຊວງພາຍໃນ ຊຶ່ງເອີ້ນລວມວ່າ ວຽກງານ ພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ

ມູນນິທິທັງໝົດ

44

ມູນນິທິຂັ້ນສູນກາງ

36

ມູນນິທິຂັ້ນແຂວງ

8

ສະມາຄົມທັງໝົດ

201

ສະມາຄົມທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງພາຍໃນ

65

ສະມາຄົມທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

21

ສະມາຄົມທີ່ເຄືອນໄຫວໃນຂອບເຂດແຂວງ/ນວ

115

ສະມາຄົມ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງສັງຄົມທີ່ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ, ເຄື່ອນໄຫວເປັນປະຈຳ, ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ

ບັນດາສະມາຊິກອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ

ບັນດາສະມາຄົມ

ສະມາຄົມ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງສັງຄົມທີ່ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ, ເຄື່ອນໄຫວເປັນປະຈຳ, ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ

ບັນດາມູນນິທິ

ມູນນິທິ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງສັງຄົມທີ່ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ, ເຄື່ອນໄຫວເປັນປະຈຳ, ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ

ຂ່າວສານການເຄື່ອນໄຫວ

ຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ

Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name