ກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ
ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ
ກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ
ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ
previous arrow
next arrow

ລົງທະບຽນ

ເງື່ອນໄຂການລົງທະບຽນ

ຄຳຖາມທີ່ພົບເຫັນຫຼາຍ

ກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ

ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ

ກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: “ກພລ” ແມ່ນກົງຈັກຫນຶ່ງຂອງກະຊວງພາຍ ໃນ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ພັດທະນາການຈັດຕັ້ງ, ການ ກໍານົດຕໍາແຫນ່ງງານ, ລະບຽບການບໍລິຫານລັດ-ການຫັນເປັນທັນສະໄຫມ, ການພັດທະນາລະບົບການບໍລິການກົນໄກການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ, ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ-ນໍາໃຊ້ຕາປະທັບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງ ສັງຄົມ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ວຽກງານນິຕິກໍາຂອງກະຊວງພາຍໃນ ຊຶ່ງເອີ້ນລວມວ່າ ວຽກງານ ພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ

ບັນດາສະມາຊິກອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ

ສະມາຄົມທັງໝົດ

201

ສະມາຄົມທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງພາຍໃນ

65

ສະມາຄົມທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

21

ສະມາຄົມທີ່ເຄືອນໄຫວໃນຂອບເຂດແຂວງ/ນວ

115

ຂ່າວສານການເຄື່ອນໄຫວ

ບັນດາເອກະສານ

ຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ

Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name