ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ INGOs ປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບອົງການ VFI
ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ INGOs ປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບອົງການ VFI
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit
Quisque sit amet leo magna. Nunc volutpat augue
Quisque sit amet leo magna. Nunc volutpat augue
previous arrow
next arrow

ສະຖິຕິສະມາຄົມ, ມູນນິທິ

 • ສະມາຄົມທັງໝົດ

  4
 • ສະມາຄົມເຄື່ອນໄຫວທົ່ວປະເທດ

  3
 • ສະມາຄົມເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ

  1
 • ສະມາຄົມເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນເມືອງ, ເທດສະບານ

  0
 • ມູນນິທິທັງໝົດ

  2
 • ມູນນິທິເຄື່ອນໄຫວທົ່ວປະເທດ

  1
 • ມູນນິທິເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ

  1
 • ມູນນິທິເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນເມືອງ, ເທດສະບານ

  0

ກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ

ກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: “ກພລ” ແມ່ນກົງຈັກຫນຶ່ງຂອງກະຊວງພາຍ ໃນ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ພັດທະນາການຈັດຕັ້ງ, ການ ກໍານົດຕໍາແຫນ່ງງານ, ລະບຽບການບໍລິຫານລັດ-ການຫັນເປັນທັນສະໄຫມ, ການພັດທະນາລະບົບການບໍລິການກົນໄກການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ, ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ-ນໍາໃຊ້ຕາປະທັບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງ ສັງຄົມ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ວຽກງານນິຕິກໍາຂອງກະຊວງພາຍໃນ ຊຶ່ງເອີ້ນລວມວ່າ ວຽກງານ ພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ

ຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ