ການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມູນນິທິ ສະມາຄົມ

ການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມູນນິທິ ສະມາຄົມ

ການປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ຈັດຂື້ນວັນທີ: 26 ມິຖຸນາ 2024 ທີ່ໂຮງແຮມອຳມະລີ ເຊິ່ງມິຫຼາຍຂະແໜງການເຂົ້າຮ່ວມ ອະນຸລາດ...