ຊື່ສະມາຄົມ ເລກທີ, ລົງວັນທີ ສ້າງຕັ້ງ ເລກທີ ໃບທະບຽນສະມາຄົມ ຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວ ຂັ້ນ ປະທານ ສະຖານະ
ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 60/ ທປຄ
22/03/2011
02/ພນ
15/08/2018
ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ສູນກາງ ທ່ານ ຄຳພາ ແກ້ວມະນີຈັນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຄຸນຄ່າລາວ 84/ທປຄ
08/04/2011
03/ພນ
15/08/2018
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ການສຶກສາ, ສີລະປະ ແລະ ວັດທະນະທຳ ສູນກາງ ທ່ານ ນາງ ແກ້ວມະນີວອນ ຜາລີຂັນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມພັດທະນາທັກສະຊີວິດ 211/ທປຄ
23/12/2010
01/ພນ
15/08/2018
ການສຶກສາ, ສິດທິມະນຸດ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສູນກາງ ທ່ານ ໂພໄຊ ຈັນທະວົງສາ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມກາເຟລາວ 252/ທປຄ
17/06/2011
2/ກພລ
06/06/2019
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສູນກາງ ທ່ານ ນາງ ບຸນເຮືອງ ລິດດັງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມອະນຸລັກ ແລະ ສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳລາວ 08/ພນ
25/07/2011
02/ກພລ
09/01/2019
ວັດທະນະທຳລາວ ແລະ ການອະນຸລັກວັດທະນະທກຳລາວ ສູນກາງ ທ່ານ ຫານຊະນະ ສີສານ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຊີວະນາໆພັນລາວ 51/ພນ
09/09/2011
04/ພນ
15/08/2018
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສູນກາງ ທ່ານ ສຈ ດຣ. ບຸນຕຽມ ທິດສະໄໝ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ 54/ພນ
13/09/2011
05/ພນ
15/08/2018
ພັດທະນາຄົນພິການ ສູນກາງ ທ່ານ ທອງຈັນ ດວງມະລາໄລ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ 144/ພນ
29/11/2011
17/ກພລ
24/12/2018
ສູນກາງ ທ່ານ ຂັນພອນ ພະເມືອງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ 146/ພນ
05/12/2011
06/ພນ
15/08/2018
ກະສິກຳ ສູນກາງ ທ່ານ ນາງ ຄຳພອນ ພົມລາສີ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນ 36/ພນ
25/01/2012
07/ພນ
15/08/2018
ການສຶກສາ ສູນກາງ ທ່ານ ບຸນບີ ລາສີສະໄໝ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມພັດທະນາໄວໜຸ່ມຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ 73/ພນ
14/02/2012
08/ພນ
15/08/2018
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສູນກາງ ທ່ານ ນາງພັນນາລີ ເທບພະວົງສາ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມສຸຂະພາບຊຸມຊົນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ 94/ພນ
27/02/2012
09/ພນ
15/08/2018
ສາທາລະນະສຸກ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສູນກາງ ທ່ານ ນ. ອາລັນຍາ ບໍລິບູນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ 126/ພນ
09/03/2012
11/ພນ
15/08/2018
ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສູນກາງ ທ່ານ ນາງ ທອງຂຳ ວົງໄຊ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນສີຂຽວ 126/ພນ
09/03/2012
12/ພນ
15/08/2018
ກະສິກຳ ສູນກາງ ທ່ານບຸນເລິງ ພິລາວົງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມສົ່ງເສີມການພັດທະນາສັງຄົມຊາວຊົນນະບົດ 310/ພນ
31/05/2012
13/ພນ
15/08/2018
ພັດທະນາຊົນນະບົດ ສູນກາງ ທ່ານ ສີສະຫຼຽວ ສະແຫວງສຶກສາ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມມະເຮັງເຕົ້ານົມ 389/ພນ
26/06/2012
ສາທາລະນະສຸກ ສູນກາງ ທ່ານ ດຣ ສາຍຝົນ ພູນສະຫວັດ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ 397/ພນ
28/06/2012
14/ພນ
15/08/2018
ສາທາລະນະສຸກ ສູນກາງ ທ່ານ ດຣ ຈັນສີ ພິມມະຈັນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍເພື່ອການພັດທະນາສັງຄົມ 398/ພນ
28/06/2012
15/ພນ
15/08/2018
ບົດບາດຍິງຊາຍ ສູນກາງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີ/ເອດ 399/ພນ
28/06/2012
16/ພນ
15/08/2018
ສາທາລະນະສຸກ ສູນກາງ ທ່ານ ກິນ້ອຍ ພົງເດດ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຜູ້ທຸກຍາກ 413/ພນ
09/07/2012
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສູນກາງ ທ່ານ ຄຳສອນ ລໍເຈ້ຍຈື ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 414/ພນ
09/07/2012
17/ພນ
15/08/2018
ບົດບາດຍິງຊາຍ ສູນກາງ ທ່ານ ແສງທອງ ໂພທິສານ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ 511/ພນ
09/08/2012
18/ພນ
15/08/2018
ພັດທະນາຊົນນະບົດ ສູນກາງ ທ່ານ ນາງວັນທອງ ອິນສີລາດ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມອາຊີບຄົນພິການຕາ 536/ພນ
16/08/2012
19/ພນ
15/08/2018
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສູນກາງ ທ່ານ ສົມຈິດ ມິງນະຄອນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າ ແລະພັດທະນາຊົນນະບົດ 603/ພນ
06/09/2012
20/ພນ
15/08/2018
ການສຶກສາ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ ສູນກາງ ທ່ານ ອາຈານສີສະຫວາດ ຈັນທະລືໄຊ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມການສຶກສາ ແລະ ການພັດທະນາເພື່ອປະຊາຊົນ 736/ພນ
17/10/2012
21/ພນ
15/08/2018
ກະສິກຳ, ການສຶກສາ ສູນກາງ ທ່ານ ສັນຕິ ດວງປະເສີດ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມພັດທະນາເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ 747/ພນ
19/10/2012
30/ພນ
15/08/2018
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ການສຶກສາ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສູນກາງ ທ່ານ ບຸນຍູ້ ສິສານ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມເພື່ອພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ການສຶກສາກົດໝາຍ 799/ພນ
09/11/2012
22/ພນ
15/08/2018
ການພັດທະນາແມ່ຍິງ, ກົດໝາຍ ສູນກາງ ທ່ານ ນາງ ອິນທະນາ ບຸບຜາສະຫວັນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍພິການ 46/ພນ
21/01/2013
23/ພນ
15/08/2018
ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສູນກາງ ທ່ານ ສົມເພັດ ອັກຄະວົງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນບ້ານເຮົາ 390/ພນ
28/06/2013
14/ພນ
15/08/2018
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ການສຶກສາ, ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ສາທາລະນະສຸກ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ສູນກາງ ທ່ານ ນາງ ພວງມາລີ ຈັນທະລັດ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຄົນຫູໜວກ 414/ພນ
09/07/2013
25/ພນ
15/08/2018
ສາທາລະນະສຸກ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສູນກາງ ທ່ານ ນາງ ພານິຕາ ໄມພອນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມອານຸລັກສັດປ່າ 427/ພນ
17/07/2013
31/ພນ
15/08/2018
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສູນກາງ ທ່ານ ດຣ ຈັນທະວີ ວົງຄໍາແຫງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມເພື່ອຄົນເຈັບຊັກບ້າໝູ 440/ພນ
25/07/2013
26/ພນ
15/08/2018
ສາທາລະນະສຸກ ສູນກາງ ທ່ານ ນາງ ເພັດວົງສິນ ຈີວໍລະກຸນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນ 690/ພນ
29/10/2013
27/ພນ
15/08/2018
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ການສຶກສາ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ສູນກາງ ທ່ານ ບຸນອ້ອມ ສຸລິເດດ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຄົນພິການຕາ 01/ພນ
02/01/2014
28/ພນ
15/08/2018
ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງວິຊາຊີບ, ສັງຄົມສົງເຄາະ ສູນກາງ ທ່ານ ນາງ ກອງແກ້ວ ຕຸນາລົມ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຮ່ວມໃຈອາສາສະໝັກ 71/ພນ
06/02/2014
29/ພນ
15/08/2018
ການສຶກສາ ສູນກາງ ທ່ານ ນາງເບຄໍາ ສະເຫຼີມສຸກ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຟື້ນຟູອະນຸລັກວັດທະນຳທຳຊົນເຜົ່າ 292/ພນ
28/09/2018
19/ກພລ
24/12/2018
ວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ ສູນກາງ ທ່ານ ສຸລິ ເດດວົງພັນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມສົ່ງເສີມການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບຍືນຍົງ 510/ພນ
28/09/2018
08/ກພລ
24/12/2018
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສູນກາງ ທ່ານ ອິນທະສອນ ເພັດສີຣິແສງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ 143/ພນ
26/03/2019
08/ກພລ
29/03/2019
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ສູນກາງ ທ່ານ ນາງ ສຸກສະຫວັນ ອູ່ທອງຄໍາ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມນ້ຳໃຈຊາວບ້ານ 168/ພນ
04/04/2019
09/ກພລ
10/04/2019
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ສູນກາງ ທ່ານ ສຸກກະເສີມ ໂພທິສານ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມພັດທະນາກະສິກໍາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ 231/ພນ
09/05/2019
10/ກພລ
10/05/2019
ກະສິກຳ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ສູນກາງ ທ່ານ ຈັນທອງ ອິນທະຈັກ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມພັດທະນາກໍາສິກໍາ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ 267/ພນ
24/05/2019
11/ກພລ
27/05/2019
ກະສິກຳ, ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ສູນກາງ ທ່ານ ນາງ ນວນຈັນ ສາວຈັນທະລາ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຂອງປະຊາຊົນ 463/ພນ
21/08/2019
ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ສາທາລະນະສຸກ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສູນກາງ ທ່ານ ດຣ ບຸນກວ້າງ ພິຈິດ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມສົ່ງເສີມທັກສະຊີວິດເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ 617/ພນ
22/10/2019
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສູນກາງ ທ່ານ ມິດທະວີສຸກ ລັດຕະນາ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມມັນຕົ້ນລາວ 620/ພນ
22/10/2019
ກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສູນກາງ ທ່ານ ນາງ ອິນແປງ ຊາມູນຕີ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມທຸລະກິດເຄື່ອງເຢັນ 33/ພນ
20/01/2020
023/ກພລ
22/01/2020
ສິ່ງແວດລ້ອມ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສູນກາງ ທ່ານ ເຂັມພອນ ຈັນທະວອນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທໍາລາວ-ຈີນ 116/ພນ
12/02/2020
27/ກພລ
12/02/2020
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສູນກາງ ທ່ານ ນາງ ແຂວະລີ ວົງສຸທິ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມເພື່ອນໃຈພັດທະນາ 92/ພນ
05/02/2020
ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສູນກາງ ທ່ານ ສົມພອນ ເມຊົ່ງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມສົ່ງເສີມແຮງງານນອກລະບົບ 921/ພນ
02/07/2020
67/ກພລ
07/07/2020
ທະນາຄານ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສູນກາງ ທ່ານ ນາງ ລໍາພັນ ນັນທະປັນຍາ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມແສງນະພາສ່ອງຫຼ້າ 925/ພນ
02/07/2020
66/ກພລ
07/07/2020
ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສູນກາງ ທ່ານ ບຸນຂົງ ທຸມມະວົງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດແມ່ຍິງ 948/ພນ
15/07/2020
67/ກພລ
17/07/2020
ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາທຸລະກິດໃຫ້ແມ່ຍິງ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສູນກາງ ທ່ານ ນາງ ຈັນທະຈອນ ວົງໄຊ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຕະກຽງລາວ 1268/ພນ
20/11/2020
80/ກພລ
24/11/2020
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ສູນກາງ ທ່ານ ນາງ ດານາພອນ ບຸດສະຫວັນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອຟື້ນຟູຄຸນນະພາບຊີວິດ 1278/ພນ
23/11/2020
81/ກພລ
24/11/2020
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສູນກາງ ທ່ານ ຄໍາກ້ອນ ຜາອຸດອນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມສົ່ງເສີມກາເຟບໍລະເວນ 1301/ພນ
30/11/2020
86/ກພລ
01/12/2020
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສູນກາງ ທ່ານ ຈັນທະໄລ ແກ້ວວົງສອນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂວງໃຫ້ຊຸມຊົນ 1328/ພນ
18/12/2020
95/ກພລ
22/12/2020
ສູນກາງ ທ່ານ ວິມູນ ພັນຖາວອນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມສົ່ງເສີມການອະນຸລັກສີລະປະວັນນະຄະດີ 10/ພນ
13/01/2021
11/ກພລ
15/11/2021
ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສູນກາງ ທ່ານ ນາງ ສຸນັນທາ ກັນລະຍາ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມລົດຈັກ 07/ພນ
11/01/2021
004/ກພລ
12/01/2021
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສູນກາງ ທ່ານ ມີໄຊພອນ ມູນລະໄມ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມນໍ້າປະປາລາວ 29/ພນ
22/01/2021
19/ກພລ
26/01/2021
ສາທາລະນະສຸກ, ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ສູນກາງ ທ່ານ ຄໍາເຜີຍ ວົງສາຄໍາຜຸຍ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມລວມພະລັງເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ 433/ພນ
29/04/2021
47/ກພລ
30/04/2021
ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສູນກາງ ທ່ານ ບົວໄຂ ພົມມະຈັນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຊຸມຊົນເຂັ້ມແຂງ 383/ພນ
05/08/2021
58/ກພລ
06/08/2021
ສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສູນກາງ ທ່ານ ນາງ ສີວັນ ພິມບຸນຍົງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມເອື້ອຍນ້ອງຮ່ວມພັດທະນາ 396/ພນ
11/08/2021
59/ກພລ
12/08/2021
ການພັດທະນາແມ່ຍິງ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສູນກາງ ທ່ານ ນາງ ປ່າເຍ່ຍ ລໍ່ເບຍຢ້າວ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາແລະ ສົ່ງເສີມພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ 489/ພນ
16/09/2021
62/ກພລ
06/10/2021
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສູນກາງ ທ່ານ ນາງ ມະນີວອນ ວໍລະຈັກ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ສົ່ງເສີມຄຸນນະທໍາ 88/ພນ
11/03/2022
55/ກພລ
14/03/2022
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສູນກາງ ທ່ານ ນ. ພູວີ ພິມມະຈັນລໍ່ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມແສງສະຫວ່າງ 140/ພນ
04/04/2022
60/ກພລ
08/04/2021
ສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສູນກາງ ທ່ານ ນ. ສຸກັນ ໄຊຍະເພັດ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມບ້ານອາສາໄພພິບັດ 264/ພນ
31/05/2022
70/ກພລ
01/06/2022
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສາທາລະນະສຸກ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສູນກາງ ທ່ານ ຂັວນທິບ ພຸດທະວົງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຊຸມຊົນ ເພື່ອຊີວິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 556/ພນ
20/10/2021
68/ກພລ
20/10/2021
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສູນກາງ ທ່ານ ສີວັນ ປັນທະມິດ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມເພື່ອນມິດສີຂຽວ 101/ຈຂ.ຜລ
23/09/2014
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ ແຂວງ ທ່ານ ດວງມະນີ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມສົ່ງເສີມຊາກໍແມນ 801/ພນ
26/05/2020
ກະສິກຳ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ທ່ານ ຄໍາພັນ ຈ່າງຕິງຍົງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມສົ່ງເສີມເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍຢູ່ແຂວງຫົວພັນ 382/ຈຂ.ຫພ
03/04/2017
ກະສິກຳ, ເສດຖະກິດ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ທ່ານ ຄໍາໄຊ ເຮືອງຈະເລີນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມພັດທະນາໄມ້ປ່ອງ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ 930/ພນ
07/07/2020
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ທ່ານ ນາງ ໄມ່ຢົວ ແພງຄໍາຮັກ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມສົ່ງເສີມຜ້າໄໝຫົວພັນ 1297/ພນ
30/11/2020
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ທ່ານ ນາງ ແພງ ຈັນທາຈິດ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໜຸ່ມປະຈຳແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ 352/ຈຂ
25/06/2010
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຫຍາກ ແຂວງ ທ່ານ ບຸນທະວີ ທະວີໄຊ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດຍິງແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ 414/ຈຂ
07/08/2016
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ທ່ານ ອາລັງ ວັງທະຈັນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມແມ່ຍິງຮ່ວມໃຈພັດທະນາ 422/ຈຂ
13/07/2010
ການສຶກສາ, ວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ, ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ທ່ານ ນາງ ວັນສີ ແສນຍາວົງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ເພື່ອການພັດທະນາຊົນນະບົດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 589/ຈຂ
20/09/2010
ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ, ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ທ່ານ ຈິກ ຄໍຳທະວົງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມອາສາຮ່ວມພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 46/ພນ
15/02/2022
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແຂວງ ທ່ານ ສອນເພັດ ຮັກໜໍ່ລາດ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຢາງພາລາ 119/ຈຂ.ອຊ
03/11/2011
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ທ່ານ ຈ່າງຟາເຊີນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ແຂວງ ອຸດົມໄຊ 338/ຈຂ.ອຊ
10/01/2012
ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ທ່ານ ພານຸສັກ ໄຊຍະວົງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມເຮືອຂົນສົ່ງແຂວງອຸດົມໄຊ 449/ຈຂ.ອຊ
17/02/2012
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ ທ່ານ ໄຊຊະນະບຸບຜາ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ, ລີສອດ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ແຂວງອຸດົມໄຊ 611/ຈຂ.ອຊ
08/03/2012
ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ທ່ານ ນາງ ຈັນສີ ວົງຄຳຈັນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມສົ່ງເສີມການລ້ຽງເຜິ້ງທຳມະຊາດ ແບບຍືນຍົງ ແຂວງອຸດົມໄຊ 187/ຈຂ,ອຊ
26/11/2012
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ທ່ານ ນາງ ຈັນສຸກ ດວງວິໄລ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມກິລາ-ວັນນະຄະດີ ພື້ນເມືອງແຂວງຊຽງຂວາງ 875/ຈຂ.ຊຂ
09/11/2011
ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ທ່ານ ຈົງເຈີ ວ່າງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ 478/ຈຂ-ຊຂ
11/06/2015
ສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ທ່ານ ນາງ ວອນຄຳ ເຄືອງຄໍາ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຄຸ້ມຄອງຖິ່ນກໍາເນີດເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ 279/ຈຂ-ຊຂ
10/04/2017
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ທ່ານ ລິນທອງ ເພັດທະລາ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມພັດທະນາຄົນພິການແຂວງຊຽງຂວາງ 1272/ພນ
20/11/2020
ສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ ທ່ານ ຄໍາເພົາ ເທບພອນໄຊ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມທຸລະກິດສົ່ງເສີມກະສິກຳເພື່ອສົ່ງອອກ ເມືອງຄອບ ແຂວງໄຊຍະບູລີ 963/ຈຂ.ຊຍ
04/08/2014
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ທ່ານ ຄຳຕານ ແສນຄຳລື ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມສົ່ງເສີມກະສິກຳເພື່ອສົ່ງອອກ ເມືອງຊຽງຮ່ອນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ 1639/ຈຂ.ຊຍ
29/12/2014
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມອະນຸລັກລະບົບນິເວດຊ້າງລາວ 89/ພນ
11/03/2022
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ທ່ານ ບຸນປອນ ຜາສຸກ ລໍຖ້າອະນຸມັດ
ສະມາຄົມໂຮງແຮມ, ບ້ານພັກ ແລະ ຮ້ານອາຫານແຂວງຫຼວງພະບາງ 027/ຈຂ.ຫຼບ
11/01/2012
ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ທ່ານ ນາງ ສົມຈິດ ນໍລະສິງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ 055/ຈຂ.ຫຼບ
27/01/2012
ສັງຄົມສົງເຄາະ ແຂວງ ທ່ານ ໄຊຊົວລືເຮີ່ ເດີ້ເຈີຊົວວື ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມມວຍລາຍລາວແບບເທພວິສະນຸສິທທທ໌ 101/ຈຂ.ຫຼບ
22/02/2012
ວັດທະນະທຳລາວ ແລະ ການອະນຸລັກວັດທະນະທກຳລາວ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມເພື່ອນຜາຕັດແກ້ 190/ຈຂ.ຫຼບ
09/04/2012
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ທ່ານ ສົມສະໜຸກ ມີໄຊ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເມສາ 551/ຈຂ-ຫຼບ
12/10/2012
ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ທ່ານ ບຸນທ່ຽງ ສຸລິວັນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມ ຫັດຖະກຳແຂວງຫຼວງພະບາງ 251/ຈຂ.ຫຼບ
29/04/2014
ວັດທະນະທຳລາວ ແລະ ການອະນຸລັກວັດທະນະທກຳລາວ ແຂວງ ທ່ານ ນາງ ແວວມະນີ ດວງມາລາ ລໍຖ້າອະນຸມັດ
ສະມາຄົມເຮືອຂົນສົ່ງແຂວງຫຼວງພະບາງ 729/ຈຂ-ຫຼບ
18/11/2013
ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ທ່ານ ນິກອນ ສົມພັນທະວົງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມລົດໂດຍສານ 448/ຈຂ.ຫຼບ
18/08/2014
ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຜູ່ຜະລິດກະສິກຳອິນຊີ 646/ຈຂ-ຫຼບ
19/11/2014
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ທ່ານ ບຸນຍອດ ແກ້ວສະຫວັດ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຮ່ວມໃຈພັດທະນາແຂວງຫຼວງພະບາງ 67/ພນ
30/01/2020
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ ທ່ານ ວິລະທອງ ສຸກແສນສໍາລານ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມສົ່ງເສີມຜ້າໄໝຫຼວງພະບາງ 1286/ພນ
30/11/2020
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ທ່ານ ນາງ ສົມຈິດ ຈະເລີນຜົນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໜຸ່ມແຂວງວຽງຈັນ 557/ຄລຂ
04/12/2009
ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ທ່ານ ຫຸມພັນ ພົມມະຈັກ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມກຸ່ມກົງເບັງເມືອງວັງວຽງ 0993/ຈຂ.ວຈ
28/05/2010
ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ທ່ານ ຄຳໃສ ອິນທຳມະລັດ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມກຸ່ມໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກຢູ່ເມືອງວັງວຽງ 01479/ຈຂ.ວຈ
03/09/2010
ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ທ່ານ ອາລົມ ຖາວອນສຸກ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມໂຮງແຮມ, ບ້ານພັກ ເມືອງຊະນະຄາມ 0168/ຈຂ.ວຈ
26/01/2011
ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ທ່ານ ນາງ ຄຳປັ່ນ ພູທອນສີ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມກຸ່ມລ້ຽງໝູ ເມືອງ ໂພນໂຮງ 1153/ຈຂ.ວຈ
06/08/2012
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ທ່ານ ນາງ ບົວຮອງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ກຸ່ມລ້ຽງປາກະຊັງເມືອງແກ້ວອຸດົມ 1152/ຈຂ.ນວ
06/08/2012
ກະສິກຳ ແຂວງ ທ່ານ ນາງ ກິ່ງຖະໜອມ ຈັນທະລັງສີ ອະນຸມັດແລ້ວ
ກຸ່ມລ້ຽງງົວເປັນສິນຄ້າ, ຢູ່ບ້ານເກີນເໜືອ, ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ 1508/ຈຂ.ວຈ
02/10/2012
ກະສິກຳ ແຂວງ ທ່ານ ພຸດທະເສນ ວົງສີປະເສີດ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມ ບໍານານ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸສູງ ແຂວງວຽງຈັນ 337/ຈຂ.ວຈ
18/02/2013
ວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ ທ່ານ ເຂົາແກ້ວ ສົມຈັນມະວົງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມສົ່ງເສີມ ແລະ ຊື້ຂາຍຢາງພາລາ 1061/ຈຂ.ວຈ
19/08/2014
ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ທ່ານ ຢີຊົງ ເຊ່ຍເສີ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມລ້ຽງໝູເປັນສິນຄ້າເມືອງທຸລະຄົມ 1201/ຈຂ.ວຈ
05/08/2015
ກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມນ້ຳດືມບໍລິສຸດ ນະຄອນຫຼວງ 804/ຈນວ
12/09/2011
ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ທ່ານ ບົວລີວັນ ວົງສາລີ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມລົດໂດຍສານສອງແຖວ ນະຄອນຫຼວງ 347/ຈນວ
05/04/2012
ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ທ່ານ ສຸກສົມດີ ແສງລັງສີ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຜູ້ອາຍຸສູງ 1038/ຈນວ
22/11/2011
ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ທ່ານ ຫິມະກອນ ມະໂນທຳ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມລົດໂດຍສານຕັກຊີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0360/ຈນວ
23/05/2017
ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ທ່ານ ຄໍາປະສົງ ພານມີໄຊ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມລົດໂດຍສານສອງແຖວ ແລະ ລົດຕູ້ປະຈຳທາງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 1096/ຈນວ (ຂໍ້ຕົກລົງຄະນະບໍລິຫານງານ) ບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງ
08/11/2016
ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ທ່ານ ສຸກສົມດີ ແສງລັງສີ ເອກະສານບໍ່ຄົບ
ສະມາຄົມລົດຕູ້ຂົນສົ່ງໂດຍສານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 977/ຈນວ
09/08/2012
ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ທ່ານ ວິລະກອນ ມະຫາວົງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມໂຮງສີເຂົ້າ ນະຄອນຫຼວງ 0263/ຈນວ
22/02/2013
ກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ທ່ານ ນາງຈັນເພັງ ແສງທະວີ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມສົ່ງເສີມກະສິກຳນະຄອນຫຼວງ 0962/ຈນວ
09/07/2013
ກະສິກຳ ແຂວງ ທ່ານ ທອງສາ ສິລິມຸງຄຸນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຄົນພິການ ນະຄອນຫຼວງ 0663/ຈນວ
29/05/2013
ພັດທະນາຄົນພິການ, ສັງຄົມສົງເຄາະ ແຂວງ ທ່ານ ສິງຄຳ ຕະກຸນພັກ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຮ່ວມໃຈໄຊພູທອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 1562/ຈນວ
11/12/2013
ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ, ສັງຄົມສົງເຄາະ ແຂວງ ທ່ານ ສຸກັນ ເພັດສົມພູ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຄົນພິການເມືອງໄຊເສດຖາ 793/ຈນວ
29/07/2014
ສັງຄົມສົງເຄາະ ແຂວງ ທ່ານ ບຸນເພັງ ທຳມະວົງສາ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມອາສາກູ້ໄພນະຄອນຫຼວງ 771/ຈນວ
22/07/2014
ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ທ່ານ ລໍາເງິນ ວົງພະຈັນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຊາວຈີນ ນະຄອນຫຼວງ 0888/ຈນວ
14/09/2015
ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແຂວງ ທ່ານ ນ ແສງເດືອນ ອ່າງຄໍາ ລໍຖ້າອະນຸມັດ
ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໜຸມ່ ນະຄອນຫຼວງ 0856/ຈນວ
07/09/2015
ສົ່ງເສີມທຸລະກິດ ແຂວງ ທ່ານ ຄໍາປະສົງ ຈັນທະຈະເລີນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ນວ 1128/ຈນວ
23/11/2016
ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແຂວງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຜູ້ປະກອບການລ້ຽງງົວ 0103/ຈນວ
22/02/2016
ກະສິກຳ, ສົ່ງເສີມທຸລະກິດ ແຂວງ ທ່ານ ຈັນເພັງ ອິນສະຫວັນ ລໍຖ້າອະນຸມັດ
ສະມາຄົມຜູ້ລ້ຽງປາກະຊັງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0412/ຈນວ
04/05/2016
ກະສິກຳ ແຂວງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມທຸລະກິດຂຸດຄົ້ນຫີນພູນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 0819/ຈນວ
11/10/2017
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ທ່ານ ວິລະເດດ ບຸບຜາ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຄົນລາວແຕ້ຈິວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 1284/ພນ
25/11/2020
ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ ທ່ານ ເລັ່ງ ສະຫວັນວາລີ ລໍຖ້າອະນຸມັດ
ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ບັນເທົາທຸກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 1385/ພນ
18/12/2020
ສາທາລະນະສຸກ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ ທ່ານ ລໍາພົນ ສໍບຸນຍູ້ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 1388/ພນ
18/12/2020
ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ ທ່ານ ນາງ ໄກສອນ ບັນຈົງພານິດ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມສາມັກຄີເພື່ອຄວາມດີນະຄອນຫຼວງ 89/ພນ
22/02/2021
ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ ທ່ານ ນາງ ຈັນສຸດາ ໄຊຍະພອນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມເປັນຜູ້ນໍາຂອງແມ່ຍິງ 49/ພນ
17/02/2022
ສາທາລະນະສຸກ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແຂວງ ທ່ານ ນາງ ບົວຄໍາ ສິງທາວົງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງບົກ ເມືອງ ທ່າພະບາດ 580/ຂບຊ
27/10/2011
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ ທ່ານ ວັດຖາ ສີຫາລາດ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມລົດຂົນສົ່ງໂດຍສານ ເມືອງວຽງທອງ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ 022/ຂບຊ
16/01/2012
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ ທ່ານ ວຽງໄຊ ຕ້ອງສົມພູ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມເຮືອຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງນ້ຳ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ 033/ຂບຊ
24/01/2012
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ ທ່ານ ຈັນສະໝອນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມລົດຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງບົກ ເມືອງຄຳເກີດ 165/ຂບຊ
15/03/2012
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ ທ່ານ ຄຳຄ່ອງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມລົດຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງບົກເມືອງບໍລິຄັນ 0590/ຂບຊ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ ທ່ານ ສົມແພງ ພັນມະ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ-ຣີສອດ ຂັ້ນຂວງບໍລິຄໍາໄຊ 986/ຂບຊ
12/12/2016
ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ທ່ານ ບຸນລວຍ ພົມມະລາດ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມໄມ້ເກດສະໜາ 028/ຂບຊ
22/02/2017
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ທ່ານ ອຸດາສັກ ຫຼ້າສຸກັນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຮ້ານອາຫານກິນດື່ມ-ບັນເທີງ ຂັ້ນແຂວງ 987/ຂບຊ
12/12/2016
ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ທ່ານ ແກ້ວວົງສັກ ດວງພະຈັນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງບົກ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ 707/ຂບຊ
23/12/2011
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ ທ່ານ ຄຳເພັດ ແກ້ວຄຳຜົງ ລໍຖ້າອະນຸມັດ
ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດໜຸ່ມແຂວງຄຳມ່ວນ 0164/ຈຂ.ຄມ
25/01/2010
ສົ່ງເສີມທຸລະກິດ ແຂວງ ທ່ານ ໄຊສົງຄາມ ວໍລະຈິດ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດຍິງແຂວງຄຳມ່ວນ 0932/ຈຂ.ຄມ
25/05/2010
ສົ່ງເສີມທຸລະກິດ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາທຸລະກິດໃຫ້ແມ່ຍິງ ແຂວງ ທ່ານ ນາງເພັດສະໝອນ ພົມມະໄຊສີ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມລົດໂດຍສານແຂວງຄຳມ່ວນ 325/ຈຂ.ຄມ
31/01/2011
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ ທ່ານ ໄພວັນ ໄຊຍະລາດ ລໍຖ້າອະນຸມັດ
ສະມາຄົມລົດໂດຍສານຕະຫຼາດເມືອງເພັດມະນີ 1225/ຈຂ.ຄມ
10/06/2011
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມລົດໂດຍສານເມືອງມະຫາໄຊ 1465/ຈຂ.ຄມ
20/07/2011
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ ທ່ານ ຍືນ ເທບປານີ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມສາມລໍ້ຂົນສົ່ງໂດຍສານ ເມືອງທ່າແຂກ 1464/ຈຂ.ຄມ
20/07/2011
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ ທ່ານ ສີພອນ ຄຳປັນຍາ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກຖໍ້າກອງລໍ-ນາຕານແຂວງຄຳມ່ວນ 663/ຈຂ.ຄມ
14/03/2015
ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ທ່ານ ສາລີ ທອງສະຫວັນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມລົດຕູ້ນຳທ່ຽວ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 1868/ຈຂ.ຄມ
11/10/2011
ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ທ່ານ ສົມບັດ ພົມມະວົງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ 1065/ຈຂ-ອປ
24/08/2018
ກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ທ່ານ ຈັນສະໝອນ ລາຕີ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງບົກ ຢູ່ເມືອງທ່າແຕງ 61/ຈຂ.ຊກ
06/03/2013
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ ທ່ານ ເພັດສະ ໝອນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຂົນສົ່ງລົດໂດຍສານທາງບົກ ຢູ່ແຂວງເຊກອງ 54/ຈຂ.ຊກ
26/02/2013
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ ທ່ານ ຄໍາໄຫຼ ລາດສະພົງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍສະມາຄົມຊຸມຊົນສີຂຽວແຂວງເຊກອ 98/ຈຂ.ຊກ
26/04/2012
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ການສ້າງອາຊີບ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ ແຂວງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຄົນພິການຕາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 1350/ຈຂ.ສຂ
11/01/2011
ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ທ່ານ ສີສະເຫວີຍ ບຸນມະນີວົງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມລົດຮັບ-ສົ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວ 275/ຈຂ.ສຂ
24/02/2011
ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ທ່ານ ບຸນຈັນ ສິງຖິ່ນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຜູ້ຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງບົກ 287/ຈຂ.ສຂ
28/02/2011
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ ທ່ານ ດຳກາ ປາມະນີວົງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານທາງບົກ 311/ຈຂ.ສຂ
03/03/2011
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ ທ່ານ ບຸນຊຸມ ວັນນະເຮືອງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມພັດທະນາຄວາມສາມາດເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ 416/ຈຂ.ສຂ
31/03/2011
ການພັດທະນາທັກສະຊີວິດ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ ທ່ານນາງ ພວງຄຳ ຈັນທະວີໃຊ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກໍາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 1293/ຈຂ.ສຂ
11/09/2013
ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ທ່ານ ວິໄຊ ສົມຈະເລີນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດຍິງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 2200/ຈຂ.ສຂ
28/12/2015
ສົ່ງເສີມທຸລະກິດ ແຂວງ ທ່ານ ນາງ ສົງບັນດິດ ຍົດໝັ້ນຄົງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມປຸງແຕ່ງໄມ້ສຳເລັດຮູບ 869/ຈຂ.ສຂ
28/05/2015
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ທ່ານ ພູທອນ ຊາສີ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ 1917/ຈຂ.ສຂ
21/12/2016
ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ທ່ານ ເພັງສະຫວັນ ຈູມມະລິ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຜູ້ອາຍຸສູງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 1402/ຈຂ.ສຂ
23/08/2017
ວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ, ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ທ່ານ ສິງ ໄຊຍະບົວສີ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມໂຮງສີເຂົ້າ ແລະ ເກັບຊຶ້ເຂົ້າ 106/ຈຂ.ສວ
02/06/2010
ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ທ່ານ ບຸນຄ້ຳ ສີຫາລາດ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ແຂວງສາລະວັນ 324/ຈຂ.ສຂ
16/06/2010
ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ທ່ານ ນາງ ແພວພັນ ຈັນທະສອນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າແຂວງ 1127/ຈຂຈສ
31/08/2011
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ ທ່ານ ພູວົງ ບັນຈົງພານິດ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວແຂວງຈຳປາສັກ 880/ຈຂ.ຈສ
09/08/2010
ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ທ່ານ ນາງ ສົມເລັດ ໂພສາລາດ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມທຸລະກິດແມ່ຍິງແຂວງຈໍາປາສັກ 910/ຈຂ.ຈສ
17/08/2010
ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາທຸລະກິດໃຫ້ແມ່ຍິງ ແຂວງ 910/ຈຂ.ຈສ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານແຂວງຈຳປາສັກ 986/ຈຂ.ຈສ
03/09/2010
ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ທ່ານ ທຸຍ ເພັດສະຫວັນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນ ເມືອງໂຂງ 873/ຈຂຈສ
13/07/2011
ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ທ່ານ ບຸນຈັນ ພົງສະຫວັດ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມລົດຂົນສົ່ງໂດຍສານເມືອງໂພນທອງ 280/ຈຂ.ຈສ
23/02/2012
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ ທ່ານ ປານ ອ່ອນໄຊວຽງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມລົດຂົນສົ່ງໂດຍສານເມືອງມູນລະປະໂມກ 1156/ຈຂ.ຈສ
07/08/2013
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ ທ່ານ ສີສະຫງວນ ຈັນທະວີສຸກ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຜູ້ປະກອບການຂົນສົ່ງແຂວງຈຳປາສັກ 1155/ຈຂ
07/08/2013
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ ທ່ານ ແສງຈະເລີນ ພົມມະຈັນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ໂດຍສານເມືອງປາກຊ່ອງ 1247/ຈຂຈສ
02/09/2013
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ ທ່ານ ແກ້ວ ພາວົງສິດ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ໂດຍສານເມືອງໂຂງ 1505/ຈຂ.ຈສ
08/10/2013
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ ທ່ານ ຍິວສິນ ເຈື່ອງທະວີໄຊ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ໂດຍສານເມືອງຊະນະສົມບູນ 1520/ຈຂຈສ
10/10/2013
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ ທ່ານ ພູເງິນ ທ່ອນໄພສີ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ໂດຍສານເມືອງສຸຂຸມມາ 1522/ຈຂຈສ
10/10/2013
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ ທ່ານ ສັງທອງ ເກດຮັກສາ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມປະຫຼັດຕື້ແຂວງ 1967/ຈຂ.ຈສ
27/12/2013
ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ທ່ານ ສົມສັກ ພົມຈະເລີນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມລົດຂົນສົ່ງໂດຍສານເມືອງປະທຸມພອນ 425/ຈຂ.ຈສ
27/02/2014
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ ທ່ານ ສົມພອນ ວົງສະແຫວງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຫັດຖະກໍາແຂວງຈໍາປາສັກ 712/ຈຂ
18/07/2016
ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ທ່ານ ໜູຊອນ ໄຊຍະສອນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມສົ່ງເສີມຊາປາກຊ່ອງ 986/ພນ
28/07/2020
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ທ່ານ ແສງທອງ ມະນີຊັບ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມປະກັນໄພແຫ່ງສ ປປ ລາວ 2228/ກງ
09/07/2018
32/ພນ
15/08/2018
ການເງິນ ກະຊວງ ທ່ານ ຫໍລະດີ ວໍລະຣາດ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ ສປປ ລາວ 1189/ທຫລ
27/12/2019
ທະນາຄານ ກະຊວງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ 693/ທຫລ
07/08/2018
33/ພນ
15/08/2018
ທະນາຄານ ກະຊວງ ທ່ານ ນາງ ວັນສີ ຈິນດາວົງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຄົນພິການທາງສະໝອງ ແລະ ປັນຍາອ່ອນ 4405/ຮສສ
30/08/2018
23/ກພລ
09/01/2019
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກະຊວງ ທ່ານ ນາງ ພວນມາລີ ສີຫາລາດ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມແມ່ຍິງພິການ 2421/ຮສສ
29/06/2021
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກະຊວງ ທ່ານ ນາງ ຈັນເພັງ ສີວິລາ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດຊຽງຂວາງ 0010/ອຄ.ກຄພນ
04/01/2019
04/ກພລ
15/01/2019
ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ກະຊວງ ທ່ານ ດຣ ຄຳແສນ ສີສາວົງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກັດລາວ 0944/ອຄ.ກຄພນ
15/10/2020
78/ກພລ
30/10/2020
ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ກະຊວງ ທ່ານ ສີສັງຄົມ ໂຄດໂຍທາ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບກິດຈະການວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ລາວ 0041/ອຄ.ກຄພນ
19/01/2021
20/ກພລ
26/01/2021
ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ກະຊວງ ທ່ານ ວິລະກອນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຢາງພາລາລາວ 0195/ກປ
11/01/2019
07/ກພລ
22/02/2019
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ກະຊວງ ທ່ານ ວິໄລວັນ ພົມເຂ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມລາວພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ 1713/ກປ
11/08/2020
76/ກພລ
12/08/2020
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ກະຊວງ ທ່ານ ປອ ອາຄົມ ຕຸນາລົມ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມປ່າໄມ້ລາວ 3381/ກປ
15/07/2022
84/ກພລ
12/07/2022
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ກະຊວງ ທ່ານ ຊົມພູ ຈູມມາລາວົງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມແພດກະເພາະລໍາໄສ້ ແລະ ຕັບລາວ 2706/ສທ
23/08/2019
ສາທາລະນະສຸກ ກະຊວງ ທ່ານ ຮສ.ດຣ.ບົວຈັນ ຣາຊຈັກ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມແພດພະຍາດຊຶມເຊື້ອລາວ 2061/ສທ
18/07/2020
16/ກພລ
14/08/2019
ສາທາລະນະສຸກ ກະຊວງ ທ່ານ ຮສ.ດຣ. ມາຍຟອງ ມາຍຟອງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມທ່ອງທ່ຽວລາວ-ເກົາຫຼີ 201/ຖວທ
19/03/2020
50/ກພລ
27/03/2020
ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກະຊວງ ທ່ານ ສີສຸກ ຈິດປະສົງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມປ້າຍລາວ 365/ຖວທ
24/06/2020
62/ກພລ
06/07/2020
ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ກະຊວງ ທ່ານ ວົງນໍາ ວົງວິໄລ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມສຽງແຄນລາວ 396/ຖວທ
19/05/2021
51/ກພລ
02/06/2021
ກະຊວງ ທ່ານ ຄໍາພັນ ເໝືອນສິດທິດາ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມປັບປຸງ ແລະ ສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບການສຶກສາ 1127/ສສກ
31/03/2020
52/ກພລ
03/04/2020
ການສຶກສາ ກະຊວງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ເພື່ອການພັດທະນາ 1125/ສສກ
31/03/2020
61/ກພລ
09/06/2020
ການສຶກສາ ກະຊວງ ທ່ານ ຄໍາມ່ວນ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມລົດຂົນສົ່ງໂດຍສານຕຸກໆ – ຈໍາໂບ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 23395/ຍທຂ
14/10/2020
77/ກພລ
30/10/2020
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກະຊວງ ທ່ານ ບົວແຊງ ພິຊະລາດ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມເຂື່ອນລາວ 0111/ພບ
01/02/2021
23/ກພລ
11/02/2021
ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ກະຊວງ ທ່ານ ວິຣະພົນ ວິຣະວົງ ອະນຸມັດແລ້ວ
ສະມາຄົມຄໍາ ເຄື່ອງປະດັບ ແລະ ອັນຍະມະນີລາວ 0826/ອຄ
22/06/2022
83/ກພລ
12/07/2022
ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ກະຊວງ ທ່ານ ພູວົງ ພະມີສິດ ອະນຸມັດແລ້ວ