Association and Foundation

ສະມາຊິກອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ

ໃນ ສປປ ລາວ, ບັນດາສະຊິກອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນປະເທດລວມມີ 2 ຮູບແບບຄື: ຮູບແບບ ສະມາຄົມ ແລະ ຮູບແບບ ມູນນິທິ, ເຊິ່ງໃນເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາໄ້ຮວບຮວມເອົາບັນດາສະມາຄົມ ແລະ ບັນດາມູນນິທິທີ່ໄດ້ຮັບການຮອງຮັບຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ທ່ານສາມາດກົດເບິ່ງບັນດາອົງການຕ່າງໆໄດ້ລຸ່ມນີ້.

ບັນດາສະມາຄົມ

ບັນດາມູນນິທິ