ມູນນິທິ ເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

Logo ລະຫັດມູນນິທິ ຊື່ມູນນິທິ ລາວ ຊື່ມູນນິທິ ອັງກິດ ຂຶ້ນກັບພາກສ່ວນ ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ແຂວງເຄື່ອນໄຫວ ເມືອງເຄື່ອນໄຫວ ຂະແໜງການ

F0000002 ມູນນິທິ ອາທິບພະກອນ Athipphakone Foundation
  • ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ
ທົ່ວປະເທດ
  • ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ