ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ INGOs ປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບອົງການ VFI

ເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ອົງການ VFI ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ INGOs ກ່ຽວກັບສະຖານະການ ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ ແລະ...