ການສ້າງຖານເກັບກໍາຂໍ້ມູນວຽກງານບໍລິການຜ່ານກົນໄກປະຕູດຽວ

ການສ້າງຖານເກັບກໍາຂໍ້ມູນວຽກງານບໍລິການຜ່ານກົນໄກປະຕູດຽວ

1. ການບໍລິການຜ່ານກົນໄກປະຕູດຽວແມ່ນຫຍັງ 2. ຈຸດປະສົງຂອງການສ້າງຕັ້ງການບໍລິການຜ່ານກົນໄກປະຕູດຽວ 3....
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມວຽກງານການວິເຄາະປະສິດທິພາບຂອງລັດຜ່ານກົນໄກປະຕູດຽວ

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມວຽກງານການວິເຄາະປະສິດທິພາບຂອງລັດຜ່ານກົນໄກປະຕູດຽວ

ແບບສໍາພາດ ຫົວຂໍ້ “ການບໍລິຫານລັດແບບໃໝ່ຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວ ແຂວງ…….” ຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມຜູ້ສຶກສາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງສູງມາຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ແລະ...