ກອງປະຊຸມສໍາມະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການບໍລິການດ້ານສັງຄົມແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການບໍລິການດ້ານສັງຄົມແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການບໍລິການດ້ານສັງຄົມແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ໄດ້ໄຂຂືຶ້ນໃນວັນທີ 02 ມີນາ 2024 ທີ່ສູນ...