(test)ສະມາຄົມເຂື່ອນລາວສຳເລັດກອງປະຊຸມປະຈຳປີ2023 ໄດ້ຄັດເລືອກຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດໃໝ່

(test)ສະມາຄົມເຂື່ອນລາວສຳເລັດກອງປະຊຸມປະຈຳປີ2023 ໄດ້ຄັດເລືອກຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດໃໝ່

[ທົດລອງ Post ຂ່າວ] ບົດຕອບຄຳຖາມ ແລະ ຄຳເຫັນຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ ບົດລາຍງານລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໂຄງການລົງທຶນດ້ານບໍ່ແຮ່ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ກຳນົດແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັງກ່າວໃນຕໍ່ໜ້າ ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ...