ການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມູນນິທິ ສະມາຄົມ

ການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມູນນິທິ ສະມາຄົມ

ການປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ຈັດຂື້ນວັນທີ: 26 ມິຖຸນາ 2024 ທີ່ໂຮງແຮມອຳມະລີ ເຊິ່ງມິຫຼາຍຂະແໜງການເຂົ້າຮ່ວມ ອະນຸລາດ...
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ ທີ່ໂຮງແຮມທະວີສຸກ, ຄັ້ງວັນທີ 26 – 27 ມິຖຸນາ 2024

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ ທີ່ໂຮງແຮມທະວີສຸກ, ຄັ້ງວັນທີ 26 – 27 ມິຖຸນາ 2024

ບົນພື້ນຖານຜົນສໍາເລັດຂອງກອງປະຊຸມທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າ ເນື້ອໃນຝຶກອົບຮົມໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈະເປັນປະໂຫຍດຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມຢູ່ຂັ້ນກະຊວງຂອງທ່ານ ກໍຄືການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ອື່ນໆໃນວຽກງານອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມຂອງທ່ານ...
ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະບົບຖານຂໍ້ມູນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ ທີ່ໂຮງແຮມທະວີສຸກ, ຄັ້ງວັນທີ 26 – 27 ມິຖຸນາ 2024

ກອງປະຊຸມວຽກງານບໍລິການຜ່ານກົນໄກປະຕູດຽວ

ໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2024 ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວຽກງານບໍລິການຜ່ານກົນໄກປະຕຸດຽວຂຶ້ນ ກອງປະຊຸມໂດຍເປັນປະທານຂອງທ່ານ…… ແບບຟອມສ້າງຕັ້ງ...