ກອງປະຊຸມແນະນຳ ແລະ ຝືກອົບຮົມການນໍາໃຊ້-ຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ວັນທີ 26/2024

ກອງປະຊຸມແນະນຳ ແລະ ຝືກອົບຮົມການນໍາໃຊ້-ຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ວັນທີ 26/2024

ນໍາສະເໜີວິທີພາບລວມຫຼັງບ້ານ ການນໍາໃຊ້ຊື່ ແລະ ລະຫັດຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ ອະທິບາຍສິດໃນການນໍາໃຊ້ຂອງຊື່ ແລະ ລະຫັດ...