ສ້າງບັນຊີເຂົ້າລະບົບ

User Registration
ຊື່ທີ່ໃຊ້ເຂົ້າລະບົບ. ບໍ່ໃຫ້ມີຍະວ່າງ ແລະ ບໍ່ຊຳກັບຜູ້ອື່ນ.
ລະຫັດຜ່ານເພື່ອເຂົ້າລະບົບ ພີ່ມໃຫ້ຄືກັນທັງສອງ ກ໋ອງ