ສະມາຄົມ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

Association Search_webpage

ສະມາຄົມພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ສົ່ງເສີມຄຸນນະທໍາ ສພນທ

Develop Human Resource and Promote Morality Association DHMA

ລາຍລະອຽດສະມາຄົມ / Association Information

ອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງໂດຍ ກະຊວງ ພາຍໃນ
ປະເພດສະມາຄົມ
ເລກທີ, ລົງວັນທີ ສ້າງຕັ້ງ 88/ພນ, 11/03/2022
ເລກທີ ໃບທະບຽນສະມາຄົມ 55/ກພລ, 14/03/2022
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
ຂົງເຂດການເຄື່ອນໄຫວ (ຄຳສຳຄັນ) ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ລາຍລະອຽດຂົງເຂດການເຄື່ອນໄຫວ
ປະທານ
  • ຊື່ປະທານ: ທ່ານ ນ. ພູວີ ພິມມະຈັນລໍ່
  • ເບີໂທຕິດຕໍ່:
  • ອີເມວ:

ສຳນັກງານ ແລະ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ຖະໜົນ:
ຮ່ອມ:
ເຮືອນເລກທີ:
ໜ່ວຍ: 24
ບ້ານ: ບ້ານໂນນສະຫວ່າງ
ເມືອງ: ວຽງຄຳ
ແຂວງ: ແຂວງວຽງຈັນ
ເບີໂທລະສັບສຳນັກງານ: 020 5562 3952, 020 2220 8468
ອີເມວ: