ສະມາຄົມ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

Association Search_webpage

ສະມາຄົມຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາແລະ ສົ່ງເສີມພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ ສຮພສ

Cooperation for Development and Support to Local Knowledge Association COSKA

ລາຍລະອຽດສະມາຄົມ / Association Information

ອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງໂດຍ ກະຊວງ ພາຍໃນ
ປະເພດສະມາຄົມ
ເລກທີ, ລົງວັນທີ ສ້າງຕັ້ງ 489/ພນ, 16/09/2021
ເລກທີ ໃບທະບຽນສະມາຄົມ 62/ກພລ, 06/10/2021
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
ຂົງເຂດການເຄື່ອນໄຫວ (ຄຳສຳຄັນ) ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
ລາຍລະອຽດຂົງເຂດການເຄື່ອນໄຫວ
ປະທານ
  • ຊື່ປະທານ: ທ່ານ ນາງ ມະນີວອນ ວໍລະຈັກ
  • ເບີໂທຕິດຕໍ່:
  • ອີເມວ:

ສຳນັກງານ ແລະ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ຖະໜົນ:
ຮ່ອມ:
ເຮືອນເລກທີ: 123
ໜ່ວຍ: 07
ບ້ານ: ບ້ານສີລໍາດວນ
ເມືອງ: ຈັນທະບູລີ
ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເບີໂທລະສັບສຳນັກງານ: 021 254 039
ອີເມວ: manirachak@gmail.com