ສະມາຄົມ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

Association Search_webpage

ສະມາຄົມອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂວງໃຫ້ຊຸມຊົນ ສອສຊ

Association for Environmental Protection and Community Empowerment AEPCE

ລາຍລະອຽດສະມາຄົມ / Association Information

ອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງໂດຍ ກະຊວງ ພາຍໃນ
ປະເພດສະມາຄົມ
ເລກທີ, ລົງວັນທີ ສ້າງຕັ້ງ 1328/ພນ, 18/12/2020
ເລກທີ ໃບທະບຽນສະມາຄົມ 95/ກພລ, 22/12/2020
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
ຂົງເຂດການເຄື່ອນໄຫວ (ຄຳສຳຄັນ)
ລາຍລະອຽດຂົງເຂດການເຄື່ອນໄຫວ
ປະທານ
  • ຊື່ປະທານ: ທ່ານ ວິມູນ ພັນຖາວອນ
  • ເບີໂທຕິດຕໍ່:
  • ອີເມວ:

ສຳນັກງານ ແລະ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ຖະໜົນ:
ຮ່ອມ:
ເຮືອນເລກທີ:
ໜ່ວຍ: 01
ບ້ານ: ບ້ານໂພນໄຜ່
ເມືອງ: ສາລະວັນ
ແຂວງ: ແຂວງສາລະວັນ
ເບີໂທລະສັບສຳນັກງານ: 030 9794894, 020 99383 495, 91913435
ອີເມວ: