ສະມາຄົມ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

Association Search_webpage

ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອຟື້ນຟູຄຸນນະພາບຊີວິດ ສຊຟຊ

Quality of Life Association QLA

ລາຍລະອຽດສະມາຄົມ / Association Information

ອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງໂດຍ ກະຊວງ ພາຍໃນ
ປະເພດສະມາຄົມ
ເລກທີ, ລົງວັນທີ ສ້າງຕັ້ງ 1278/ພນ, 23/11/2020
ເລກທີ ໃບທະບຽນສະມາຄົມ 81/ກພລ, 24/11/2020
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
ຂົງເຂດການເຄື່ອນໄຫວ (ຄຳສຳຄັນ) ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ລາຍລະອຽດຂົງເຂດການເຄື່ອນໄຫວ
ປະທານ
  • ຊື່ປະທານ: ທ່ານ ຄໍາກ້ອນ ຜາອຸດອນ
  • ເບີໂທຕິດຕໍ່:
  • ອີເມວ:

ສຳນັກງານ ແລະ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ຖະໜົນ: ເລກ 7
ຮ່ອມ:
ເຮືອນເລກທີ:
ໜ່ວຍ:
ບ້ານ: ໂພນສະຫວັນໄຊ
ເມືອງ: ແປກ(ໂພນສະຫວັນ)
ແຂວງ: ແຂວງຊຽງຂວາງ
ເບີໂທລະສັບສຳນັກງານ: 061 211124, 020 5559 1299
ອີເມວ: qualifasc@gmail.com; Thoummysilamphan@gmail.com