ສະມາຄົມ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

Association Search_webpage

ສະມາຄົມແສງນະພາສ່ອງຫຼ້າ

Sengnapha song la Association SSLA

ລາຍລະອຽດສະມາຄົມ / Association Information

ອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງໂດຍ ກະຊວງ ພາຍໃນ
ປະເພດສະມາຄົມ
ເລກທີ, ລົງວັນທີ ສ້າງຕັ້ງ 925/ພນ, 02/07/2020
ເລກທີ ໃບທະບຽນສະມາຄົມ 66/ກພລ, 07/07/2020
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
ຂົງເຂດການເຄື່ອນໄຫວ (ຄຳສຳຄັນ) ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ລາຍລະອຽດຂົງເຂດການເຄື່ອນໄຫວ
ປະທານ
  • ຊື່ປະທານ: ທ່ານ ບຸນຂົງ ທຸມມະວົງ
  • ເບີໂທຕິດຕໍ່:
  • ອີເມວ:

ສຳນັກງານ ແລະ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ຖະໜົນ:
ຮ່ອມ: 12
ເຮືອນເລກທີ:
ໜ່ວຍ:
ບ້ານ: ບ້ານດົງປ່າແຫຼບ
ເມືອງ: ຈັນທະບູລີ
ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເບີໂທລະສັບສຳນັກງານ:
ອີເມວ: