ສະມາຄົມ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

Association Search_webpage

ສະມາຄົມຄົນຫູໜວກ

Association For the Deaf AFD

ລາຍລະອຽດສະມາຄົມ / Association Information

ອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງໂດຍ ກະຊວງ ພາຍໃນ
ປະເພດສະມາຄົມ
ເລກທີ, ລົງວັນທີ ສ້າງຕັ້ງ 414/ພນ, 09/07/2013
ເລກທີ ໃບທະບຽນສະມາຄົມ 25/ພນ, 15/08/2018
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
ຂົງເຂດການເຄື່ອນໄຫວ (ຄຳສຳຄັນ) ສາທາລະນະສຸກ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ລາຍລະອຽດຂົງເຂດການເຄື່ອນໄຫວ
ປະທານ
  • ຊື່ປະທານ: ທ່ານ ນາງ ພານິຕາ ໄມພອນ
  • ເບີໂທຕິດຕໍ່:
  • ອີເມວ:

ສຳນັກງານ ແລະ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ຖະໜົນ:
ຮ່ອມ:
ເຮືອນເລກທີ:
ໜ່ວຍ: 04
ບ້ານ: ໂພນສະຫວ່າງ
ເມືອງ: ຈັນທະບູລີ
ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເບີໂທລະສັບສຳນັກງານ: 020 5667 3680, 020 7786 0589
ອີເມວ: associationfordeaf@gmail.com