ສະມາຄົມ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

Association Search_webpage

ສະມາຄົມການສຶກສາ ແລະ ການພັດທະນາເພື່ອປະຊາຊົນ

Population Education and development Association

ລາຍລະອຽດສະມາຄົມ / Association Information

ອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງໂດຍ ກະຊວງ ພາຍໃນ
ປະເພດສະມາຄົມ
ເລກທີ, ລົງວັນທີ ສ້າງຕັ້ງ 736/ພນ, 17/10/2012
ເລກທີ ໃບທະບຽນສະມາຄົມ 21/ພນ, 15/08/2018
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
ຂົງເຂດການເຄື່ອນໄຫວ (ຄຳສຳຄັນ) ກະສິກຳ, ການສຶກສາ
ລາຍລະອຽດຂົງເຂດການເຄື່ອນໄຫວ
ປະທານ
  • ຊື່ປະທານ: ທ່ານ ສັນຕິ ດວງປະເສີດ
  • ເບີໂທຕິດຕໍ່:
  • ອີເມວ:

ສຳນັກງານ ແລະ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ຖະໜົນ: ທ່າ​ເດື່ອ
ຮ່ອມ: ຫ້ອງການບ້ານວັດສົບ
ເຮືອນເລກທີ: 087
ໜ່ວຍ:
ບ້ານ: ບ້ານວັດສົບ
ເມືອງ: ສີສັດຕະນາກ
ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເບີໂທລະສັບສຳນັກງານ: 021 353893
ອີເມວ: peda.laopdr@gmail.com