ສະມາຄົມ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

Association Search_webpage

ສະມາຄົມສົ່ງເສີມການພັດທະນາສັງຄົມຊາວຊົນນະບົດ

Association to suport the development of peasant societies ASDSP

ລາຍລະອຽດສະມາຄົມ / Association Information

ອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງໂດຍ ກະຊວງ ພາຍໃນ
ປະເພດສະມາຄົມ
ເລກທີ, ລົງວັນທີ ສ້າງຕັ້ງ 310/ພນ, 31/05/2012
ເລກທີ ໃບທະບຽນສະມາຄົມ 13/ພນ, 15/08/2018
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
ຂົງເຂດການເຄື່ອນໄຫວ (ຄຳສຳຄັນ) ພັດທະນາຊົນນະບົດ
ລາຍລະອຽດຂົງເຂດການເຄື່ອນໄຫວ
ປະທານ
  • ຊື່ປະທານ: ທ່ານ ສີສະຫຼຽວ ສະແຫວງສຶກສາ
  • ເບີໂທຕິດຕໍ່:
  • ອີເມວ:

ສຳນັກງານ ແລະ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ຖະໜົນ: ຖະໜົນມິດຕະພາບລາວ-ໄທ
ຮ່ອມ:
ເຮືອນເລກທີ: 158
ໜ່ວຍ:
ບ້ານ: ໂພນປ່າເປົ້າ
ເມືອງ: ສີສັດຕະນາກ
ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເບີໂທລະສັບສຳນັກງານ: 021 316 043
ອີເມວ: asdsp.coordination@gmail.com