ສະມາຄົມ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

Association Search_webpage

ສະມາຄົມຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນ

Association for community Trianing and development) ACTD

ລາຍລະອຽດສະມາຄົມ / Association Information

ອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງໂດຍ ກະຊວງ ພາຍໃນ
ປະເພດສະມາຄົມ ສະມາຄົມ ວິຊາຊີບ, ເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ປະດິດຄິດແຕ່ງ
ເລກທີ, ລົງວັນທີ ສ້າງຕັ້ງ 36/ພນ, 25/01/2012
ເລກທີ ໃບທະບຽນສະມາຄົມ 07/ພນ, 15/08/2018
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
ຂົງເຂດການເຄື່ອນໄຫວ (ຄຳສຳຄັນ) ການສຶກສາ
ລາຍລະອຽດຂົງເຂດການເຄື່ອນໄຫວ

ການສຶກສາ

ປະທານ
  • ຊື່ປະທານ: ທ່ານ ບຸນບີ ລາສີສະໄໝ
  • ເບີໂທຕິດຕໍ່:
  • ອີເມວ:

ສຳນັກງານ ແລະ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ຖະໜົນ:
ຮ່ອມ:
ເຮືອນເລກທີ: 050
ໜ່ວຍ: 8
ບ້ານ: ໜອງວຽງຄຳ
ເມືອງ: ໄຊທານີ
ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເບີໂທລະສັບສຳນັກງານ: 55410405
ອີເມວ: cdtclaos@yahoo.com