ສະມາຄົມ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

Association Search_webpage

ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

Community Development and Environment Association CDEA

ລາຍລະອຽດສະມາຄົມ / Association Information

ອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງໂດຍ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ປະເພດສະມາຄົມ
ເລກທີ, ລົງວັນທີ ສ້າງຕັ້ງ 60/ ທປຄ, 22/03/2011
ເລກທີ ໃບທະບຽນສະມາຄົມ 02/ພນ, 15/08/2018
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
ຂົງເຂດການເຄື່ອນໄຫວ (ຄຳສຳຄັນ) ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ລາຍລະອຽດຂົງເຂດການເຄື່ອນໄຫວ

ການພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ປະທານ
  • ຊື່ປະທານ: ທ່ານ ຄຳພາ ແກ້ວມະນີຈັນ
  • ເບີໂທຕິດຕໍ່: 20202022
  • ອີເມວ: khampha.cdea@gmail.com

ສຳນັກງານ ແລະ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ຖະໜົນ:
ຮ່ອມ:
ເຮືອນເລກທີ: 372
ໜ່ວຍ: 22
ບ້ານ: ບ້ານ ດົງນາໂຊກເໜືອ
ເມືອງ: ສີໂຄດຕະບອງ
ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເບີໂທລະສັບສຳນັກງານ: 021 264952
ອີເມວ: