ສະມາຄົມ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

Association Search_webpage

 • ສະມາຄົມສົ່ງເສີມແຮງງານນອກລະບົບ
 • Informal Worker Advancement AssociationIWAA
 • ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ: ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
 • ຂຶ້ນກັບ: ກະຊວງ ພາຍໃນ
 • ຂົງເຂດ: ທະນາຄານ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 • ປະທານ: ທ່ານ ນາງ ລໍາພັນ ນັນທະປັນຍາ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນບ້ານເຮົາ
 • Association for Community DevelopmentACD
 • ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ: ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
 • ຂຶ້ນກັບ: ກະຊວງ ພາຍໃນ
 • ຂົງເຂດ: ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ການສຶກສາ, ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ສາທາລະນະສຸກ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
 • ປະທານ: ທ່ານ ນາງ ພວງມາລີ ຈັນທະລັດ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ສະມາຄົມຄົນພິການຕາ
 • Association of the Blind
 • ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ: ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
 • ຂຶ້ນກັບ: ກະຊວງ ພາຍໃນ
 • ຂົງເຂດ: ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງວິຊາຊີບ, ສັງຄົມສົງເຄາະ
 • ປະທານ: ທ່ານ ນາງ ກອງແກ້ວ ຕຸນາລົມ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ສະມາຄົມແສງນະພາສ່ອງຫຼ້າ
 • Sengnapha song la AssociationSSLA
 • ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ: ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
 • ຂຶ້ນກັບ: ກະຊວງ ພາຍໃນ
 • ຂົງເຂດ: ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 • ປະທານ: ທ່ານ ບຸນຂົງ ທຸມມະວົງ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍພິການ
 • Aid children with Disability AssociationACDA
 • ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ: ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
 • ຂຶ້ນກັບ: ກະຊວງ ພາຍໃນ
 • ຂົງເຂດ: ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 • ປະທານ: ທ່ານ ສົມເພັດ ອັກຄະວົງ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ