ສະມາຄົມ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

Association Search_webpage

 • ສະມາຄົມຄົນຫູໜວກ
 • Association For the DeafAFD
 • ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ: ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
 • ຂຶ້ນກັບ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ຂົງເຂດ: ສາທາລະນະສຸກ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 • ປະທານ: ທ່ານ ນາງ ພານິຕາ ໄມພອນ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
 • Community Development and Environment AssociationCDEA
 • ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ: ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
 • ຂຶ້ນກັບ: ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
 • ຂົງເຂດ: ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
 • ປະທານ: ທ່ານ ຄຳພາ ແກ້ວມະນີຈັນ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ສະມາຄົມແສງນະພາສ່ອງຫຼ້າ
 • Sengnapha song la AssociationSSLA
 • ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ: ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
 • ຂຶ້ນກັບ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ຂົງເຂດ: ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 • ປະທານ: ທ່ານ ບຸນຂົງ ທຸມມະວົງ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ