ສະມາຄົມ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

Association Search_webpage

 • ສະມາຄົມເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທໍາລາວ-ຈີນ ສສວລຈ
 • Lao-China Economic and Cultural AssociationLCECA
 • ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ: ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
 • ຂຶ້ນກັບ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ຂົງເຂດ: ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
 • ປະທານ: ທ່ານ ນາງ ແຂວະລີ ວົງສຸທິ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ສະມາຄົມນໍ້າປະປາລາວ ສນປລ
 • LAO WATER WORKS ASSOCIATIONLWWA
 • ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ: ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
 • ຂຶ້ນກັບ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ຂົງເຂດ: ສາທາລະນະສຸກ, ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
 • ປະທານ: ທ່ານ ຄໍາເຜີຍ ວົງສາຄໍາຜຸຍ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ສະມາຄົມມະເຮັງເຕົ້ານົມ
 • Association of breast Cancer Disease(ABCD
 • ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ: ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
 • ຂຶ້ນກັບ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ຂົງເຂດ: ສາທາລະນະສຸກ
 • ປະທານ: ທ່ານ ດຣ ສາຍຝົນ ພູນສະຫວັດ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ສະມາຄົມເພື່ອນໃຈພັດທະນາ ສພນ
 • Friend Development AssociationFDA
 • ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ: ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
 • ຂຶ້ນກັບ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ຂົງເຂດ: ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 • ປະທານ: ທ່ານ ສົມພອນ ເມຊົ່ງ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ສະມາຄົມພັດທະນາເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ
 • association for Sustainability DevelopmentSAD
 • ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ: ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
 • ຂຶ້ນກັບ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ຂົງເຂດ: ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ການສຶກສາ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 • ປະທານ: ທ່ານ ບຸນຍູ້ ສິສານ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ
 • Association for AutismAFA
 • ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ: ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
 • ຂຶ້ນກັບ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ຂົງເຂດ: ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 • ປະທານ: ທ່ານ ນາງ ທອງຂຳ ວົງໄຊ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ