ລາຍລະອຽດສະມາຄົມ

ສະມາຄົມ IT (ITA)

IT Association

ສະມາຄົມຕະກຽງລາວ (ສຕລ)

TAKIENGLAO ASSOCIATION (TAKIENGLAO)

ສະມາຄົມ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ອານຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ (ສພຊອສ)

ສະມາຄົມ ຮ່ວມໃຈອາສາສະໝັກ (ສຮຈອ)

HuamJai Asasamak Association (HJA)

ລາຍລະອຽດສະມາຄົມ

ເລກທີສ້າງຕັ້ງ, ລົງວັນທີ 123, 19/03/2024
ປະເພດສະມາຄົມ ສະມາຄົມ ວິຊາຊີບ, ເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ປະດິດຄິດແຕ່ງ
ຂຶ້ນກັບພາກສ່ວນ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ
ຮູບແບບການເຄື່ອນໄຫວ ເຄື່ອນໄຫວ 2 ຂະແໜງການຂຶ້ນໄປ
ຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວ (ເຄື່ອນໄຫວຂະແໜງການດຽວ)
ຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວ (ເຄື່ອນໄຫວ 2 ຂະແໜງການຂຶ້ນໄປ) ກົມຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ, ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ, ກົມໄປສະນີ
ຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວ (ເຄື່ອນໄຫວ 2 ຂະແໜງການຂຶ້ນໄປ) ກົມຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ, ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ, ກົມໄປສະນີ

ລາຍລະອຽດສະມາຄົມ

ເລກທີສ້າງຕັ້ງ, ລົງວັນທີ ,
ປະເພດສະມາຄົມ ສະມາຄົມ ວິຊາຊີບ, ເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ປະດິດຄິດແຕ່ງ
ຂຶ້ນກັບພາກສ່ວນ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ທົ່ວປະເທດ
ຮູບແບບການເຄື່ອນໄຫວ ເຄື່ອນໄຫວຂະແໜງການດຽວ
ຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວ (ເຄື່ອນໄຫວຂະແໜງການດຽວ) ກົມກວດກາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວ (ເຄື່ອນໄຫວ 2 ຂະແໜງການຂຶ້ນໄປ)
ຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວ (ເຄື່ອນໄຫວ 2 ຂະແໜງການຂຶ້ນໄປ)

ລາຍລະອຽດສະມາຄົມ

ເລກທີສ້າງຕັ້ງ, ລົງວັນທີ ,
ປະເພດສະມາຄົມ ສະມາຄົມ ວິຊາຊີບ, ເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ປະດິດຄິດແຕ່ງ
ຂຶ້ນກັບພາກສ່ວນ
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ທົ່ວປະເທດ
ຮູບແບບການເຄື່ອນໄຫວ
ຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວ (ເຄື່ອນໄຫວຂະແໜງການດຽວ)
ຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວ (ເຄື່ອນໄຫວ 2 ຂະແໜງການຂຶ້ນໄປ)
ຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວ (ເຄື່ອນໄຫວ 2 ຂະແໜງການຂຶ້ນໄປ)

ລາຍລະອຽດສະມາຄົມ

ເລກທີສ້າງຕັ້ງ, ລົງວັນທີ ,
ປະເພດສະມາຄົມ ສະມາຄົມເສດຖະກິດ
ຂຶ້ນກັບພາກສ່ວນ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ທົ່ວປະເທດ
ຮູບແບບການເຄື່ອນໄຫວ ເຄື່ອນໄຫວ 2 ຂະແໜງການຂຶ້ນໄປ
ຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວ (ເຄື່ອນໄຫວຂະແໜງການດຽວ)
ຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວ (ເຄື່ອນໄຫວ 2 ຂະແໜງການຂຶ້ນໄປ) ກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ, ກົມອາຊີວະສຶກສາ
ຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວ (ເຄື່ອນໄຫວ 2 ຂະແໜງການຂຶ້ນໄປ) ກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ, ກົມອາຊີວະສຶກສາ