ບັນດາສະມາຄົມ

ສະມາຄົມທັງໝົດ

201

ສະມາຄົມທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງພາຍໃນ

65

ສະມາຄົມທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

21

ສະມາຄົມທີ່ເຄືອນໄຫວໃນຂອບເຂດແຂວງ/ນວ

115

Association Search_webpage

 • ສະມາຄົມແສງນະພາສ່ອງຫຼ້າ
 • Sengnapha song la AssociationSSLA
 • ຂຶ້ນກັບ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ຂົງເຂດ: ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 • ປະທານ: ທ່ານ ບຸນຂົງ ທຸມມະວົງ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ສະມາຄົມລົດຈັກ ສຄລຈ
 • Motor Bike AssociationMBA
 • ຂຶ້ນກັບ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ຂົງເຂດ: ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 • ປະທານ: ທ່ານ ມີໄຊພອນ ມູນລະໄມ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ສະມາຄົມຄົນຫູໜວກ
 • Association For the DeafAFD
 • ຂຶ້ນກັບ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ຂົງເຂດ: ສາທາລະນະສຸກ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 • ປະທານ: ທ່ານ ນາງ ພານິຕາ ໄມພອນ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ສະມາຄົມຊຸມຊົນ ເພື່ອຊີວິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
 • ຂຶ້ນກັບ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ຂົງເຂດ: ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 • ປະທານ: ທ່ານ ສີວັນ ປັນທະມິດ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ສະມາຄົມສົ່ງເສີມຜ້າໄໝຫົວພັນ ສຜຫພ
 • HouaPhanh Silk Promotion AssociationHSPA
 • ຂຶ້ນກັບ:
 • ຂົງເຂດ: ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
 • ປະທານ: ທ່ານ ນາງ ແພງ ຈັນທາຈິດ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ສະມາຄົມເພື່ອນໃຈພັດທະນາ ສພນ
 • Friend Development AssociationFDA
 • ຂຶ້ນກັບ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ຂົງເຂດ: ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 • ປະທານ: ທ່ານ ສົມພອນ ເມຊົ່ງ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ສະມາຄົມຮ່ວມໃຈພັດທະນາແຂວງຫຼວງພະບາງ
 • Sustainable Development AssociationSDA
 • ຂຶ້ນກັບ:
 • ຂົງເຂດ: ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 • ປະທານ: ທ່ານ ວິລະທອງ ສຸກແສນສໍາລານ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ສະມາຄົມສົ່ງເສີມແຮງງານນອກລະບົບ
 • Informal Worker Advancement AssociationIWAA
 • ຂຶ້ນກັບ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ຂົງເຂດ: ທະນາຄານ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 • ປະທານ: ທ່ານ ນາງ ລໍາພັນ ນັນທະປັນຍາ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ສະມາຄົມແມ່ຍິງພິການ ສຍພກ
 • Women with Disability AssociationWWDA
 • ຂຶ້ນກັບ: ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 • ຂົງເຂດ: ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 • ປະທານ: ທ່ານ ນາງ ຈັນເພັງ ສີວິລາ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນ
 • Community Development AssociationCoDA
 • ຂຶ້ນກັບ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ຂົງເຂດ: ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ການສຶກສາ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
 • ປະທານ: ທ່ານ ບຸນອ້ອມ ສຸລິເດດ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ສະມາຄົມແສງສະຫວ່າງ
 • Sengsavang AssociationSAVA
 • ຂຶ້ນກັບ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ຂົງເຂດ: ສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 • ປະທານ: ທ່ານ ນ. ສຸກັນ ໄຊຍະເພັດ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ສະມາຄົມປ້າຍລາວ
 • ຂຶ້ນກັບ: ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
 • ຂົງເຂດ: ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
 • ປະທານ: ທ່ານ ວົງນໍາ ວົງວິໄລ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ສະມາຄົມເຂື່ອນລາວ
 • ຂຶ້ນກັບ: ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
 • ຂົງເຂດ: ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
 • ປະທານ: ທ່ານ ວິຣະພົນ ວິຣະວົງ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ສະມາຄົມກາເຟລາວ ສກຟລ
 • Lao Coffee AssociationLCA
 • ຂຶ້ນກັບ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ຂົງເຂດ: ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
 • ປະທານ: ທ່ານ ນາງ ບຸນເຮືອງ ລິດດັງ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ