ບັນດາສະມາຄົມ

ສະມາຄົມທັງໝົດ

201

ສະມາຄົມທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງພາຍໃນ

65

ສະມາຄົມທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

21

ສະມາຄົມທີ່ເຄືອນໄຫວໃນຂອບເຂດແຂວງ/ນວ

115
Association Search_webpage

 • ສະມາຄົມຕະກຽງລາວ ສຕລ
 • TAKIENGLAO ASSOCIATIONTAKIENGLAO
 • ຂຶ້ນກັບ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ຂົງເຂດ: ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ
 • ປະທານ: ທ່ານ ນາງ ດານາພອນ ບຸດສະຫວັນ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ສະມາຄົມບ້ານອາສາໄພພິບັດ
 • ຂຶ້ນກັບ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ຂົງເຂດ: ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສາທາລະນະສຸກ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 • ປະທານ: ທ່ານ ຂັວນທິບ ພຸດທະວົງ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນ
 • Community Development AssociationCoDA
 • ຂຶ້ນກັບ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ຂົງເຂດ: ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ການສຶກສາ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
 • ປະທານ: ທ່ານ ບຸນອ້ອມ ສຸລິເດດ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ສະມາຄົມຊຸມຊົນ ເພື່ອຊີວິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
 • ຂຶ້ນກັບ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ຂົງເຂດ: ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 • ປະທານ: ທ່ານ ສີວັນ ປັນທະມິດ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ສະມາຄົມແມ່ຍິງພິການ ສຍພກ
 • Women with Disability AssociationWWDA
 • ຂຶ້ນກັບ: ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 • ຂົງເຂດ: ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 • ປະທານ: ທ່ານ ນາງ ຈັນເພັງ ສີວິລາ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ສະມາຄົມປ້າຍລາວ
 • ຂຶ້ນກັບ: ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
 • ຂົງເຂດ: ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
 • ປະທານ: ທ່ານ ວົງນໍາ ວົງວິໄລ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ສະມາຄົມເພື່ອນໃຈພັດທະນາ ສພນ
 • Friend Development AssociationFDA
 • ຂຶ້ນກັບ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ຂົງເຂດ: ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 • ປະທານ: ທ່ານ ສົມພອນ ເມຊົ່ງ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ສະມາຄົມແສງສະຫວ່າງ
 • Sengsavang AssociationSAVA
 • ຂຶ້ນກັບ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ຂົງເຂດ: ສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 • ປະທານ: ທ່ານ ນ. ສຸກັນ ໄຊຍະເພັດ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ສະມາຄົມຄຸນຄ່າລາວ ຄຄລ
 • Samakom Gounka LaoSGL
 • ຂຶ້ນກັບ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ຂົງເຂດ: ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ການສຶກສາ, ສີລະປະ ແລະ ວັດທະນະທຳ
 • ປະທານ: ທ່ານ ນາງ ແກ້ວມະນີວອນ ຜາລີຂັນ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ

 • ສະມາຄົມກາເຟລາວ ສກຟລ
 • Lao Coffee AssociationLCA
 • ຂຶ້ນກັບ: ກະຊວງພາຍໃນ
 • ຂົງເຂດ: ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
 • ປະທານ: ທ່ານ ນາງ ບຸນເຮືອງ ລິດດັງ
 • ສະຖານະ: ອະນຸມັດແລ້ວ
 • ລາຍລະອຽດ