ບັນດາມູນນິທິ

ມນທ ຄົ້ນຫາ

ມູນນິທິຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກແຫ່ງ ສປປລາວ ສາຂາແຂວງຊຽງຂວາງ

 • ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ: ແຂວງ/ນະຄອນ
 • ຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວ: ກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ, ກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ
 • :  ຊຽງຂວາງ, ມ. ແປກ, ບ. ໂພນສະຫວ່າງ
 • :  02055551043
 • :  buasy.faplxk@gmail.com

ມູນນິທິ ອາທິບພະກອນ

Athipphakone Foundation

 • ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ: ທົ່ວປະເທດ
 • ຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວ: ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ
 • :  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ມ. ນາຊາຍທອງ,
 • :  02055510859
 • :  3123123123
 • :  123123123@gmail.com