ສະມາຄົມ ເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ

Logo ລະຫັດສະມາຄົມ ຊື່ສະມາຄົມ ລາວ ຊື່ສະມາຄົມ ອັງກິດ ຂຶ້ນກັບພາກສ່ວນ ປະເພດ ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ແຂວງເຄື່ອນໄຫວ ເມືອງເຄື່ອນໄຫວ ຂະແໜງການ 2 ຂະແໜງການຂຶ້ນ


A0000001 ສະມາຄົມ IT IT Association
  • ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ
ສະມາຄົມ ວິຊາຊີບ, ເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ປະດິດຄິດແຕ່ງ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  • ກົມຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ
  • ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ
  • ກົມໄປສະນີ