ສະມາຄົມ ເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

← ກັບຄືນ

ໂລໂກ້

ລະຫັດສະມາຄົມ A0000004
ຊື່ສະມາຄົມ (ລາວ) ສະມາຄົມ ຮ່ວມໃຈອາສາສະໝັກ
ຊື່ຫຍໍ້ (ລາວ) ສຮຈອ
ຊື່ສະມາຄົມ (ອັງກິດ) HuamJai Asasamak Association
ຊື່ຫຍໍ້ (ອັງກິດ) HJA
ເລກທີອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງ ,
ຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງກົດລະບຽບ
ຂໍ້ຕົກລົງຮັບຄະນະບໍລິຫານ
ປະເພດສະມາຄົມ ສະມາຄົມເສດຖະກິດ
ຂອບເຂດການເຄືອນໄຫວ ທົ່ວປະເທດ
ແຂວງເຄື່ອນໄຫວ
ເມືອງເຄື່ອນໄຫວ
ຂຶ້ນກັບພາກສ່ວນ
 • ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
 • ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ຮູບແບບຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວ ເຄື່ອນໄຫວ 2 ຂະແໜງການຂຶ້ນໄປ
ຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວ (ເຄື່ອນໄຫວຂະແໜງການດຽວ)
ຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວ (ເຄື່ອນໄຫວ 2 ຂະແໜງການຂຶ້ນໄປ)
 • ກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ
 • ກົມອາຊີວະສຶກສາ
ປະທານສະມາຄົມ
No Entries Found
ທີ່ຕັງສຳນັກງານ
 • ເຮືອນເລກທີ:
 • ຫ້ອງ:
 • ຊັ້ນ:
 • ໜ່ວຍ: 291
 • ຮ່ອມ:
 • ຖະໜົນ:
 • ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ເມືອງ: ມ. ໄຊເສດຖາ
 • ບ້ານ: ບ. ສະພັງໝໍ້
ເບີໂທຕິດຕໍສຳນັກງານ
 • ເບີໂທລະສັບ:
 • ແຟັກ:
 • ຕູ້ໄປສະນີ: 3517
 • ອີເມວ:
ຄະນະບໍລິຫານ
No Entries Found
ຄະນະກວດກາ
No Entries Found
ສະມາຊິກ
No Entries Found
ການຕໍ່ທະບຽນ
No Entries Found