ສະມາຄົມ ເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

← ກັບຄືນ

ໂລໂກ້

ລະຫັດສະມາຄົມ A0000003
ຊື່ສະມາຄົມ (ລາວ) ສະມາຄົມ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ອານຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ
ຊື່ຫຍໍ້ (ລາວ) ສພຊອສ
ຊື່ສະມາຄົມ (ອັງກິດ)
ຊື່ຫຍໍ້ (ອັງກິດ)
ເລກທີອະນຸມັດສ້າງຕັ້ງ ,
ຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງກົດລະບຽບ
ຂໍ້ຕົກລົງຮັບຄະນະບໍລິຫານ
ປະເພດສະມາຄົມ ສະມາຄົມ ວິຊາຊີບ, ເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ປະດິດຄິດແຕ່ງ
ຂອບເຂດການເຄືອນໄຫວ ທົ່ວປະເທດ
ແຂວງເຄື່ອນໄຫວ
ເມືອງເຄື່ອນໄຫວ
ຂຶ້ນກັບພາກສ່ວນ
ຮູບແບບຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວ
ຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວ (ເຄື່ອນໄຫວຂະແໜງການດຽວ)
ຂະແໜງການເຄື່ອນໄຫວ (ເຄື່ອນໄຫວ 2 ຂະແໜງການຂຶ້ນໄປ)
ປະທານສະມາຄົມ
No Entries Found
ທີ່ຕັງສຳນັກງານ
 • ເຮືອນເລກທີ:
 • ຫ້ອງ:
 • ຊັ້ນ:
 • ໜ່ວຍ:
 • ຮ່ອມ:
 • ຖະໜົນ: ຖະໜົນສາມແສນໄທ
 • ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ເມືອງ: ມ. ຈັນທະບູລີ
 • ບ້ານ: ບ. ສີຫອມ
ເບີໂທຕິດຕໍສຳນັກງານ
 • ເບີໂທລະສັບ: 02056465123
 • ແຟັກ:
 • ຕູ້ໄປສະນີ:
 • ອີເມວ: eccdalaos@gmail.com
ຄະນະບໍລິຫານ
No Entries Found
ຄະນະກວດກາ
No Entries Found
ສະມາຊິກ
No Entries Found
ການຕໍ່ທະບຽນ
No Entries Found