ສະມາຄົມ ເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

Logo ລະຫັດສະມາຄົມ ຊື່ສະມາຄົມ ລາວ ຊື່ສະມາຄົມ ອັງກິດ ຂຶ້ນກັບພາກສ່ວນ ປະເພດ ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ແຂວງເຄື່ອນໄຫວ ເມືອງເຄື່ອນໄຫວ ຂະແໜງການ 2 ຂະແໜງການຂຶ້ນ


A0000002 ສະມາຄົມຕະກຽງລາວ TAKIENGLAO ASSOCIATION
  • ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
  • ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ສະມາຄົມ ວິຊາຊີບ, ເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ປະດິດຄິດແຕ່ງ ທົ່ວປະເທດ ກົມກວດກາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ


A0000003 ສະມາຄົມ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ອານຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ
ສະມາຄົມ ວິຊາຊີບ, ເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ປະດິດຄິດແຕ່ງ ທົ່ວປະເທດ


A0000004 ສະມາຄົມ ຮ່ວມໃຈອາສາສະໝັກ HuamJai Asasamak Association
  • ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
  • ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ສະມາຄົມເສດຖະກິດ ທົ່ວປະເທດ
  • ກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ສະຫະກອນ
  • ກົມອາຊີວະສຶກສາ