ລົງທະບຽນ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ການລົງທະບຽນ ສະມາຄົມ ແລະ ມູນນິທິ

ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະລົງທະບຽນ ກະລຸນາອ່ານເງືອນໄຂ ແລະ ວິທີການລົງທະບຽນ

ເງື່ອນໄຂການລົງທະບຽນ

ດາວໂລດແບບຟອມເພື່ອໃຊ້ໃນການລົງທະບຽນ

ແບບຟອມເອກະສານລົງທະບຽນສະມາຄົມ

1. ໜັງສືສະເໜີຂໍຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຂົນຂວາຍສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ

2. ໜັງສືສະເໜີຂໍເປີດກອງປະຊຸມສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ

3. ບົດສະເໜີເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ

4. ຮ່າງກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມ

5. ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ແຜນການດໍາເນີນງານຂອງສະມາຄົມໃນຕໍ່ໜ້າ

6. ໜັງສືສະເໜີຂໍສະໝັກເປັນສະມາຊິກສະມາຄົມ

7. ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະມາຄົມ

8. ບົດບັນທຶກຜົນກອງປະຊຸມສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ

9. ມະຕິກອງປະຊຸມສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ

10. ໜັງສືສະເໜີຂໍສ້າງຕັ້ງ, ຮັບຮອງກົດລະບຽບ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານສະມາຄົມ

11. ໜັງສືສະເໜີຂໍຈົດທະບຽນ

12. ໜັງສືສະເໜີຂໍຕໍ່ທະບຽນ

13. ໜັງສືສະເໜີຂໍຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສາມັນ ຫຼື ວິສາມັນ

14. ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີຂອງສະມາຄົມ

ແບບຟອມເອກະສານລົງທະບຽນມູນນິທີ

1. ໜັງສືສະເໜີຂໍສ້າງຕັ້ງມູນນິທິ

2. ບົດສະເໜີກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງມູນນິທິ

3. ຮ່າງກົດລະບຽບຂອງມູນນິທິ

4. ໜັງສືສະເໜີຂໍແຕ່ງຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານມູນນິທິ

5. ໜັງສືສະເໜີຂໍຍຸບເລີກມູນນິທິ

6. ບົດລາຍງານປະຈຳປີມູນນິທິ

ສ້າງບັນຊີຜູ້ໃຊ້ເພື່ອເຂົ້າລະບົບ

ເຂົ້າລະບົບເລີ່ຍ