ລົງທະບຽນ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ການລົງທະບຽນ ສະມາຄົມ ແລະ ມູນນິທິ

ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະລົງທະບຽນ ກະລຸນາອ່ານເງືອນໄຂ ແລະ ວິທີການລົງທະບຽນ

ເງື່ອນໄຂການລົງທະບຽນ

ດາວໂລດແບບຟອມເພື່ອໃຊ້ໃນການລົງທະບຽນ

ແບບຟອມເອກະສານລົງທະບຽນສະມາຄົມ

[bck_list_group _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][bck_list_group_child title=”1. ໜັງສືສະເໜີຂໍຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຂົນຂວາຍສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ” figure=”none” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” link_option_url=”https://laocso.org.la/wp-content/uploads/2022/01/1-ໜັງສືສະເໜີຂໍຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຂົນຂວາຍສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ-ສະມາຄົມ.doc” global_colors_info=”{}”][/bck_list_group_child][bck_list_group_child title=”2. ໜັງສືສະເໜີຂໍເປີດກອງປະຊຸມສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” link_option_url=”https://laocso.org.la/wp-content/uploads/2022/01/2-ໜັງສືສະເໜີຂໍເປີດກອງປະຊຸມສ້າງຕັັ້ງສະມາຄົມ-ສະມາຄົມ.doc” global_colors_info=”{}”][/bck_list_group_child][bck_list_group_child title=”3. ບົດສະເໜີເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” link_option_url=”https://laocso.org.la/wp-content/uploads/2022/01/3-ບົດສະເໜີເຫດຜົນ-ແລະ-ຄວາມຈໍາເປັນໃນການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ-ສະມາຄົມ.doc” global_colors_info=”{}”][/bck_list_group_child][bck_list_group_child title=”4. ຮ່າງກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມ” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” link_option_url=”https://laocso.org.la/wp-content/uploads/2022/01/4-ຮ່າງກົດລະບຽບຂອງສະມາຄົມ-ສະມາຄົມ.doc” global_colors_info=”{}”][/bck_list_group_child][bck_list_group_child title=”5. ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ແຜນການດໍາເນີນງານຂອງສະມາຄົມໃນຕໍ່ໜ້າ” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” link_option_url=”https://laocso.org.la/wp-content/uploads/2022/01/5-ແຜນການເຄື່ອນໄຫວ-ຫຼື-ແຜນການດໍາເນີນງານຂອງສະມາຄົມໃນຕໍ່ໜ້າ-ສະມາຄົມ.doc” global_colors_info=”{}”][/bck_list_group_child][bck_list_group_child title=”6. ໜັງສືສະເໜີຂໍສະໝັກເປັນສະມາຊິກສະມາຄົມ” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” link_option_url=”https://laocso.org.la/wp-content/uploads/2022/01/6-ໜັງສືສະເໜີຂໍສະໝັກເປັນສະມາຊິກສະມາຄົມ-ສະມາຄົມ.doc” global_colors_info=”{}”][/bck_list_group_child][bck_list_group_child title=”7. ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະມາຄົມ” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” link_option_url=”https://laocso.org.la/wp-content/uploads/2022/01/7-ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສະມາຄົມ-ສະມາຄົມ.doc” global_colors_info=”{}”][/bck_list_group_child][bck_list_group_child title=”8. ບົດບັນທຶກຜົນກອງປະຊຸມສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” link_option_url=”https://laocso.org.la/wp-content/uploads/2022/01/8-ບົດບັນທຶກຜົນກອງປະຊຸມສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ-ສະມາຄົມ.doc” global_colors_info=”{}”][/bck_list_group_child][bck_list_group_child title=”9. ມະຕິກອງປະຊຸມສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” link_option_url=”https://laocso.org.la/wp-content/uploads/2022/01/9-ມະຕິກອງປະຊຸມສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ-ສະມາຄົມ.doc” global_colors_info=”{}”][/bck_list_group_child][bck_list_group_child title=”10. ໜັງສືສະເໜີຂໍສ້າງຕັ້ງ, ຮັບຮອງກົດລະບຽບ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານສະມາຄົມ” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” link_option_url=”https://laocso.org.la/wp-content/uploads/2022/01/10-ໜັງສືສະເໜີຂໍສ້າງຕັ້ງ-ຮັບຮອງກົດລະບຽບ-ແລະ-ຄະນະບໍລິຫານສະມາຄົມ-ສະມາຄົມ.doc” global_colors_info=”{}”][/bck_list_group_child][bck_list_group_child title=”11. ໜັງສືສະເໜີຂໍຈົດທະບຽນ” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” link_option_url=”https://laocso.org.la/wp-content/uploads/2022/01/11-ໜັງສືສະເໜີຂໍຈົດທະບຽນ-ສະມາຄົມ.doc” global_colors_info=”{}”][/bck_list_group_child][bck_list_group_child title=”12. ໜັງສືສະເໜີຂໍຕໍ່ທະບຽນ” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” link_option_url=”https://laocso.org.la/wp-content/uploads/2022/01/12-ໜັງສືສະເໜີຂໍຕໍ່ທະບຽນ-ສະມາຄົມ.doc” global_colors_info=”{}”][/bck_list_group_child][bck_list_group_child title=”13. ໜັງສືສະເໜີຂໍຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສາມັນ ຫຼື ວິສາມັນ” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” link_option_url=”https://laocso.org.la/wp-content/uploads/2022/01/13-ໜັງສືສະເໜີຂໍຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສາມັນ-ຫຼື-ວິສາມັນ-ສະມາຄົມ.doc” global_colors_info=”{}”][/bck_list_group_child][bck_list_group_child title=”14. ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີຂອງສະມາຄົມ” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” link_option_url=”https://laocso.org.la/wp-content/uploads/2022/01/14-ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີຂອງສະມາຄົມ-ສະມາຄົມ.doc” global_colors_info=”{}”][/bck_list_group_child][/bck_list_group]

ແບບຟອມເອກະສານລົງທະບຽນມູນນິທີ

[bck_list_group _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][bck_list_group_child title=”1. ໜັງສືສະເໜີຂໍສ້າງຕັ້ງມູນນິທິ” figure=”none” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” link_option_url=”https://laocso.org.la/wp-content/uploads/2022/01/1-ໜັງສືສະເໜີຂໍສ້າງຕັ້ງມູນນິທິ-ມູນນິທິ.docx” global_colors_info=”{}”][/bck_list_group_child][bck_list_group_child title=”2. ບົດສະເໜີກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງມູນນິທິ” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” link_option_url=”https://laocso.org.la/wp-content/uploads/2022/01/2-ບົດສະເໜີກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງມູນນິທິ-ມູນນິທິ.docx” global_colors_info=”{}”][/bck_list_group_child][bck_list_group_child title=”3. ຮ່າງກົດລະບຽບຂອງມູນນິທິ” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” link_option_url=”https://laocso.org.la/wp-content/uploads/2022/01/3-ຮ່າງກົດລະບຽບຂອງມູນນິທິ-ມູນນິທິ.docx” global_colors_info=”{}”][/bck_list_group_child][bck_list_group_child title=”4. ໜັງສືສະເໜີຂໍແຕ່ງຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານມູນນິທິ” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” link_option_url=”https://laocso.org.la/wp-content/uploads/2022/01/4-ໜັງສືສະເໜີຂໍແຕ່ງຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານມູນນິທິ-ມູນນິທິ.docx” global_colors_info=”{}”][/bck_list_group_child][bck_list_group_child title=”5. ໜັງສືສະເໜີຂໍຍຸບເລີກມູນນິທິ” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” link_option_url=”https://laocso.org.la/wp-content/uploads/2022/01/5-ໜັງສືສະເໜີຂໍຍຸບເລີກມູນນິທິມູນນິທິ.docx” global_colors_info=”{}”][/bck_list_group_child][bck_list_group_child title=”6. ບົດລາຍງານປະຈຳປີມູນນິທິ” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” link_option_url=”https://laocso.org.la/wp-content/uploads/2022/01/6-ບົດລາຍງານປະຈຳປີມູນນິທິມູນນິທິ.docx” global_colors_info=”{}”][/bck_list_group_child][/bck_list_group]

ສ້າງບັນຊີຜູ້ໃຊ້ເພື່ອເຂົ້າລະບົບ

ເຂົ້າລະບົບເລີ່ຍ