ມູນນິທິ ເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ

Logo ລະຫັດມູນນິທິ ຊື່ມູນນິທິ ລາວ ຊື່ມູນນິທິ ອັງກິດ ຂຶ້ນກັບພາກສ່ວນ ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ແຂວງເຄື່ອນໄຫວ ເມືອງເຄື່ອນໄຫວ ຂະແໜງການ

F0000001 ມູນນິທິຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກແຫ່ງ ສປປລາວ ສາຂາແຂວງຊຽງຂວາງ
  • ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
  • ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ແຂວງ/ນະຄອນ ຊຽງຂວາງ
  • ກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
  • ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ
  • ກົມປິ່ນປົວ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ