ບົດປະກອບຄຳເຫັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການບໍລິຫານລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການເງິນ.

ມ.ຖ. 26, 2024

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ສາມາດຕິດຕາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ