ກ່ຽວກັບເຮົາ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ ພນ

ກະຊວງພາຍໃນ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: “ພນ” ແມ່ນຫນຶ່ງໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ການບໍລິຫານລັດ, ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ວຽກງານສາມສ້າງ, ວຽກງານຊົນເຜົ່າ, ວຽກງານສາສະຫນາ, ວຽກ ງານຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ, ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ, ຄຸ້ມຄອງພາລະກອນ, ຄຸ້ມຄອງຫົວຫນ່ວຍວິຊາການທີມີລາຍ ຮັບ, ການຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ວຽກງານສໍາຫຼວດວັດແທກ, ວຽກງານແຜນທີ່, ວຽກງານເອກະສານ, ວຽກງານແຂ່ງຂັນ ແລະ ວຽກງານຍ້ອງຍໍ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ເບິ່ງລາຍລະອຽດດຳລັດ 575 ກະຊວງພາຍໃນ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ ກພລ

ກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: “ກພລ” ແມ່ນກົງຈັກຫນຶ່ງຂອງກະຊວງພາຍ ໃນ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ ພັດທະນາການຈັດຕັ້ງ, ການ ກໍານົດຕໍາແຫນ່ງງານ, ລະບຽບການບໍລິຫານລັດ-ການຫັນເປັນທັນສະໄຫມ, ການພັດທະນາລະບົບການບໍລິການກົນໄກການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ, ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ-ນໍາໃຊ້ຕາປະທັບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງ ສັງຄົມ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ວຽກງານນິຕິກໍາຂອງກະຊວງພາຍໃນ ຊຶ່ງເອີ້ນລວມວ່າ ວຽກງານ ພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ.

ເບິ່ງລາຍລະອຽດດຳລັດ 595 ກພລ

ກ່ຽວກັບ ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ - ກະຊວງພາຍໃນ

 • 01

  ສ້າງຮ່າງຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

 • 02

  ຄົ້ນຄວ້າຮ່າງນະໂຍບາຍ, ກົດຫມາຍ, ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ພ້ອມທັງ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດກ່ຽວກັບວຽກງານອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມຢ່າງລວມສູນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

 • 03

  ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເຫນີຄະນະກົມ ຕໍ່ການສະເຫນີສ້າງຕັ້ງ, ຮັບຮອງເອົາ ການໂຮມ, ການແຍກ, ການຍຸບເລີກສະມາຄົມສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ພັດທະນາສັງຄົມ ຫຼື ສະມາຄົມທີ່ເຄື່ອນໄຫວກວມເອົາສອງຂະແຫນງ ການຂຶ້ນໄປ;

 • 04

  ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເຫນີຫົວຫນ້າກົມພິຈາລະນາ ຈົດທະບຽນ, ຕໍ່ທະບຽນ ຫຼື ລຶບຊື່ ສະມາຄົມ ອອກຈາກ ບັນຊີທະບຽນ ພາຍຫຼັງກະຊວງ, ຂະແຫນງການໄດ້ອະນຸມັດ ຫຼື ຍຸບເລີກແລ້ວ;

 • 05

  ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເຫນີຄະນະກົມຕໍ່ການສະເຫນີ ສ້າງຕັ້ງ, ຮັບຮອງເອົາ ການໂຮມ, ການແຍກ, ການຍຸບ ເລີກ ມູນນິທິ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ພ້ອມທັງ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ມູນນິທິ;

 • 06

  ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ສະມາຄົມສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ພັດທະນາສັງຄົມ ຫຼື ສະມາຄົມທີ່ເຄື່ອນໄຫວກວມເອົາສອງຂະແຫນງການຂຶ້ນໄປ;

 • 07

  ເຜີຍແຜ່, ແນະນໍາກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໃນການສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ - ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມ ແລະ ມູນນິທິ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

 • 08

  ແນະນໍາ, ກ່າວເຕືອນ ຫຼື ສະເຫນີຄະນະກົມ ເພື່ອສະເຫນີຂັ້ນເທິງອອກຄໍາສັ່ງໃຫ້ສະມາຄົມ ແລະ ມູນນິທິ ທີ່ກະຊວງພາຍໃນອະນຸມັດ ຢຸດເຊົາການເຄື່ອນໄຫວ ໃນກໍລະນີເຫັນວ່າມີການລະເມີດກົດລະບຽບ, ຂໍ້ຫ້າມ ຫຼື ເຄື່ອນໄຫວຂັດກັບກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງລັດທີ່ໄດ້ວາງອອກ;

 • 09

  ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ລາຍງານຄະນະກົມ ເພື່ອນໍາສະເຫນີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ ຍ້ອງຍໍສະມາຄົມ ແລະ ມູນນິທິທີ່ ມີຜົນງານດີເດັ່ນ, ລົງວິໄນ, ແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ ແລະ ຄໍາສະເຫນີຕ່າງໆ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມຕາມ ຂອບເຂດສິດຂອງກົມ;

 • 10

  ເກັບກໍາ, ສັງລວມຂໍ້ມູນ, ສະຖິຕິ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

 • 11

  ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

 • 12

  ຊ່ວຍຄະນະກົມ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ແນະນໍາ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາ ນະໂຍບາຍ, ກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ;

 • 13

  ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ຕາມການອະນຸມັດ;

 • 14

  ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງອົງ - ການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ຕາມໂຄງການຂອງກົມ ແລະ ຕາມການອະນຸມັດ;

 • 15

  ສະຫຼຸບລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຂອງພະແນກ ໃຫ້ຄະນະກົມຊາບເປັນປົກກະຕິ;

 • 16

  ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການມອບຫມາຍຂອງຄະນະກົມ.