ການສ້າງຖານເກັບກໍາຂໍ້ມູນວຽກງານບໍລິການຜ່ານກົນໄກປະຕູດຽວ

ມ.ຖ. 26, 2024

1. ການບໍລິການຜ່ານກົນໄກປະຕູດຽວແມ່ນຫຍັງ

2. ຈຸດປະສົງຂອງການສ້າງຕັ້ງການບໍລິການຜ່ານກົນໄກປະຕູດຽວ

3. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການນໍາໃຊ້ການບໍລິການຂອງລັດຜ່ານກົນໄກປະຕູດຽວ.