ກອງປະຊຸມແນະນຳ ແລະ ຝືກອົບຮົມການນໍາໃຊ້-ຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ວັນທີ 26/2024

ມ.ຖ. 26, 2024

  • ນໍາສະເໜີວິທີພາບລວມຫຼັງບ້ານ
  • ການນໍາໃຊ້ຊື່ ແລະ ລະຫັດຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້
  • ອະທິບາຍສິດໃນການນໍາໃຊ້ຂອງຊື່ ແລະ ລະຫັດ

ນີ້ແມ່ນສະຖານທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ

ຮູບພາບຄວາມພ້ອມຫ້ອງປະຊຸມ ເຊົ້າ 26ມິຖຸນາ2024