ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມວຽກງານພິທີການ

ມ.ຖ. 26, 2024

ການຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານພິທີການໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານບໍໍລິຫານ ແລະ ພິທີການໃຫ້ແກ່ບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງການເງິນຮູບພາບຄວາມພ້ອມຫ້ອງປະຊຸມ ເຊົ້າ 26ມິຖຸນາ2024