ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມວຽກງານການວິເຄາະປະສິດທິພາບຂອງລັດຜ່ານກົນໄກປະຕູດຽວ

ມ.ຖ. 26, 2024

ແບບສໍາພາດ

ຫົວຂໍ້ “ການບໍລິຫານລັດແບບໃໝ່ຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວ ແຂວງ…….”

ຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມຜູ້ສຶກສາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງສູງມາຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ແລະ ຕົວແທນພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກງານຢູ່ຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວທຸກທ່ານທີ່ໄດ້ສະຫຼະເວລາອັນມີຄຸນຄ່າໃນການຕອບແບບສໍາພາດສະບັບນີ້.

ລາຍລະອຽດຂອງແບບສໍາພາດມີດັ່ງນີ້:

ສ່ວນທີ 1: ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດ

 • ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ…………………………………………………………………………………
 • ອາຍຸ……………………………………………………………………………………………………
 • ລະດັບການສຶກສາ……………………………………………………………………………………

4) ຕໍາແໜ່ງ……………………………………………………………………………………………….

5) ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ……………………………………………………………………………………

6) ປະສົບການເຮັດວຽກ…………………………………………………………………………………

7) ຄັ້ງວັນທີ, ເດືອນ, ປີສໍາພາດ……………………………………………………………………….

ສ່ວນທີ 2: ສະພາບການບໍລິຫານລັດແບບໃໝ່ຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວ

 1. ດ້ານການຮັບເອກະສານ

1) ສະພາບການຮັບ ແລະ ການກວດກາຄວາມຄົບຖ້ວນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງເອກະສານຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວເປັນແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)  ສະພາບການຈົດເຂົ້າເລກທີ, ການເຮັດໃບຮັບເອກະສານຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວເປັນແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) ສະພາບການສົ່ງເອກະສານໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂ ແລະ ການເຮັດໃບນັດໃຫ້ມາຮັບເອກະສານຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວເປັນແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. ດ້ານການຕິດຕາມການຈໍລະຈອນຂອງເອກະສານ

1) ສະພາບການນໍາສົ່ງເອກະສານໄປໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວເປັນແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)  ສະພາບການຊຸກຍູ້, ການຕິດຕາມການຄົ້ນຄວ້າ, ການແກ້ໄຂ ແລະ ການສົ່ງຜົນຕອບຄືນຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວເປັນແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. ດ້ານການສົ່ງຜົນຕອບ-ສົ່ງເອກະສານຄືນ

1) ສະພາບການຈໍ້າກາ, ເຂົ້າເລກທີເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ລົງລາຍເຊັນແລ້ວຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວເປັນແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)  ສະພາບການເກັບຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າບໍລິການເອກະສານຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວເປັນແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3)  ສະພາບການສົ່ງເອກະສານໃຫ້ປະຊາຊົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ມາພົວພັນຄືນຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວເປັນແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 4. ດ້ານການສໍາເນົາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ

1) ສະພາບການສໍາເນົາເອກະສານໄວ້ຕາມລະບຽບກໍານົດພາຍຫຼັງສົ່ງຜົນຕອບ-ສົ່ງເອກະສານຄືນໃຫ້ປະຊາຊົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ມາພົວພັນຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວເປັນແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)  ສະພາບການເກັບຮັກສາເອກະສານໄວ້ຕາມລະບຽບກໍານົດພາຍຫຼັງສົ່ງຜົນຕອບ-ສົ່ງເອກະສານຄືນໃຫ້ປະຊາຊົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ມາພົວພັນຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວເປັນແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ສ່ວນທີ 3: ແນວທາງປັບປຸງການບໍລິຫານລັດແບບໃໝ່ໃນການບໍລິການເອກະສານຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວ.

 1. ດ້ານການຮັບເອກະສານ

1) ການຮັບ ແລະ ການກວດກາຄວາມຄົບຖ້ວນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງເອກະສານຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວຄວນປັບປຸງແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)  ການຈົດເຂົ້າເລກທີ, ການເຮັດໃບຮັບເອກະສານຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວຄວນປັບປຸງແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) ການສົ່ງເອກະສານໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂ ແລະ ການເຮັດນັດໃຫ້ມາຮັບເອກະສານຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວຄວນປັບປຸງແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. ດ້ານການຕິດຕາມການຈໍລະຈອນຂອງເອກະສານ

1) ການນໍາສົ່ງເອກະສານໄປໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວຄວນປັບປຸງແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)  ການຊຸກຍູ້, ການຕິດຕາມການຄົ້ນຄວ້າ, ການແກ້ໄຂ ແລະ ການສົ່ງຜົນຕອບຄືນຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວຄວນປັບປຸງແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. ດ້ານການສົ່ງຜົນຕອບ-ສົ່ງເອກະສານຄືນ

1) ການຈໍ້າກາ, ເຂົ້າເລກທີເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ລົງລາຍເຊັນແລ້ວຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວຄວນປັບປຸງແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)  ການເກັບຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າບໍລິການເອກະສານຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວຄວນປັບປຸງແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3)  ການສົ່ງເອກະສານໃຫ້ປະຊາຊົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ມາພົວພັນຄືນຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວຄວນປັບປຸງແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 4. ດ້ານການສໍາເນົາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ

1) ການສໍາເນົາເອກະສານໄວ້ຕາມລະບຽບກໍານົດພາຍຫຼັງສົ່ງຜົນຕອບ-ສົ່ງເອກະສານຄືນໃຫ້ປະຊາຊົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ມາພົວພັນຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວຄວນປັບປຸງແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)  ການເກັບຮັກສາເອກະສານໄວ້ຕາມລະບຽບກໍານົດພາຍຫຼັງສົ່ງຜົນຕອບ-ສົ່ງເອກະສານຄືນໃຫ້ປະຊາຊົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ມາພົວພັນຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວຄວນປັບປຸງແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ຂໍຂອບໃຈຢ່າງສູງ

ແບບສໍາພາດ

 

ຂ້າພະເຈົ້າເປັນນັກສຶກສາ ສາຂາບໍລິຫານລັດຖະກິດ ພາກວິຊາວິທະຍາສາດການເມືອງ ແລະ ບໍລິຫານລັດຖະກິດ ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສ້າງແບບສໍາພາດສະບັບນີ້ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນປະກອບໃສ່ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນໃນຫົວຂໍ້ “ການບໍລິຫານລັດແບບໃໝ່ຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ”

ຜູ້ສຶກສາຂໍປະຕິຍານວ່າຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບຈາກບັນດາທ່ານຈະຖືເປັນຄວາມລັບ ແລະ ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການວິເຄາະດ້ວຍວິທີການທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ນໍາໃຊ້ໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງໃນແບບສອບຖາມດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ປະກົດຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນຂອງທ່ານແຕ່ປະການໃດ.

ສະນັ້ນ, ຂໍໃຫ້ທຸກທ່ານຕອບຄໍາຖາມຕາມຄວາມເປັນຈິງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດໃນການວາງແຜນເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການບໍລິຫານລັດແບບໃໝ່ໃນການບໍລິການເອກະສານຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊໃນອະນາຄົດ.

ຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມຜູ້ສຶກສາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງສູງມາຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ແລະ ຕົວແທນພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກງານຢູ່ຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວທຸກທ່ານທີ່ໄດ້ສະຫຼະເວລາອັນມີຄຸນຄ່າໃນການຕອບແບບສໍາພາດສະບັບນີ້.

 

ລາຍລະອຽດຂອງແບບສໍາພາດມີດັ່ງນີ້:

 

ສ່ວນທີ 1: ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ໃຫ້ສໍາພາດ

 

 • ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ…………………………………………………………………………………
 • ອາຍຸ……………………………………………………………………………………………………
 • ລະດັບການສຶກສາ……………………………………………………………………………………

4) ຕໍາແໜ່ງ……………………………………………………………………………………………….

5) ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ……………………………………………………………………………………

6) ປະສົບການເຮັດວຽກ…………………………………………………………………………………

7) ຄັ້ງວັນທີ, ເດືອນ, ປີສໍາພາດ………………………………………………………………………

ສ່ວນທີ 2: ສະພາບການບໍລິຫານລັດແບບໃໝ່ຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວ

 1. ດ້ານການຮັບເອກະສານ

1) ສະພາບການຮັບ ແລະ ການກວດກາຄວາມຄົບຖ້ວນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງເອກະສານຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວເປັນແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)  ສະພາບການຈົດເຂົ້າເລກທີ, ການເຮັດໃບຮັບເອກະສານຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວເປັນແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) ສະພາບການສົ່ງເອກະສານໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂ ແລະ ການເຮັດໃບນັດໃຫ້ມາຮັບເອກະສານຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວເປັນແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. ດ້ານການຕິດຕາມການຈໍລະຈອນຂອງເອກະສານ

1) ສະພາບການນໍາສົ່ງເອກະສານໄປໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວເປັນແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)  ສະພາບການຊຸກຍູ້, ການຕິດຕາມການຄົ້ນຄວ້າ, ການແກ້ໄຂ ແລະ ການສົ່ງຜົນຕອບຄືນຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວເປັນແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. ດ້ານການສົ່ງຜົນຕອບ-ສົ່ງເອກະສານຄືນ

1) ສະພາບການຈໍ້າກາ, ເຂົ້າເລກທີເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ລົງລາຍເຊັນແລ້ວຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວເປັນແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)  ສະພາບການເກັບຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າບໍລິການເອກະສານຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວເປັນແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3)  ສະພາບການສົ່ງເອກະສານໃຫ້ປະຊາຊົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ມາພົວພັນຄືນຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວເປັນແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 4. ດ້ານການສໍາເນົາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ

1) ສະພາບການສໍາເນົາເອກະສານໄວ້ຕາມລະບຽບກໍານົດພາຍຫຼັງສົ່ງຜົນຕອບ-ສົ່ງເອກະສານຄືນໃຫ້ປະຊາຊົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ມາພົວພັນຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວເປັນແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)  ສະພາບການເກັບຮັກສາເອກະສານໄວ້ຕາມລະບຽບກໍານົດພາຍຫຼັງສົ່ງຜົນຕອບ-ສົ່ງເອກະສານຄືນໃຫ້ປະຊາຊົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ມາພົວພັນຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວເປັນແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ສ່ວນທີ 3: ແນວທາງປັບປຸງການບໍລິຫານລັດແບບໃໝ່ໃນການບໍລິການເອກະສານຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວ.

 1. ດ້ານການຮັບເອກະສານ

1) ການຮັບ ແລະ ການກວດກາຄວາມຄົບຖ້ວນ, ຄວາມຖືກຕ້ອງເອກະສານຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວຄວນປັບປຸງແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)  ການຈົດເຂົ້າເລກທີ, ການເຮັດໃບຮັບເອກະສານຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວຄວນປັບປຸງແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) ການສົ່ງເອກະສານໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂ ແລະ ການເຮັດນັດໃຫ້ມາຮັບເອກະສານຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວຄວນປັບປຸງແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. ດ້ານການຕິດຕາມການຈໍລະຈອນຂອງເອກະສານ

1) ການນໍາສົ່ງເອກະສານໄປໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວຄວນປັບປຸງແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)  ການຊຸກຍູ້, ການຕິດຕາມການຄົ້ນຄວ້າ, ການແກ້ໄຂ ແລະ ການສົ່ງຜົນຕອບຄືນຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວຄວນປັບປຸງແນວໃດ ?

……………………………………..

 1. ດ້ານການສົ່ງຜົນຕອບ-ສົ່ງເອກະສານຄືນ

1) ການຈໍ້າກາ, ເຂົ້າເລກທີເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ລົງລາຍເຊັນແລ້ວຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວຄວນປັບປຸງແນວໃດ ?

……………………………………………………..

2)  ການເກັບຄ່າທໍານຽມ ຫຼື ຄ່າບໍລິການເອກະສານຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວຄວນປັບປຸງແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3)  ການສົ່ງເອກະສານໃຫ້ປະຊາຊົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ມາພົວພັນຄືນຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວຄວນປັບປຸງແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 4. ດ້ານການສໍາເນົາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ

1) ການສໍາເນົາເອກະສານໄວ້ຕາມລະບຽບກໍານົດພາຍຫຼັງສົ່ງຜົນຕອບ-ສົ່ງເອກະສານຄືນໃຫ້ປະຊາຊົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ມາພົວພັນຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວຄວນປັບປຸງແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)  ການເກັບຮັກສາເອກະສານໄວ້ຕາມລະບຽບກໍານົດພາຍຫຼັງສົ່ງຜົນຕອບ-ສົ່ງເອກະສານຄືນໃຫ້ປະຊາຊົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງທີ່ມາພົວພັນຂອງຫ້ອງການບໍລິການເອກະສານຜ່ານປະຕູດຽວຄວນປັບປຸງແນວໃດ ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ຂໍຂອບໃຈຢ່າງສູງ